MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Tổ chức cán bộ

  • Địa chỉ: Học viện Tài chính Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: (024) 32191983
  • Hòm thư: tochuccanbo@hvtc.edu.vn.
  • Fax:
  • Website: http://www.hvtc.edu.vn

Ban Tổ chức cán bộ tiền thân là Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Trường Cán bộ Tài chính – Ngân hàng Trung ương được thành lập ngày 20/12/1963.

1. Liên hệ

- Địa chỉ: Học viện Tài chính Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Điện thoại : (024) 32191994 hoặc (024) 32191983

- Email: tochuccanbo@hvtc.edu.vn.

2. Quá trình thành lập

Ban Tổ chức cán bộ tiền thân là Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Trường Cán bộ Tài chính – Ngân hàng Trung ương được thành lập ngày 20/12/1963. Năm 1976, Thủ tướng Chính phủ quyết định đổi tên Trường Cán bộ Tài chính – Ngân hàng Trung ương thành Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, thời kỳ này Phòng Tổ chức cán bộ là Phòng độc lập và giữ nguyên tên là Phòng Tổ chức cán bộ. Năm 1991, Phòng Tổ chức cán bộ được sáp nhập với Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Tuyên huấn thành Phòng Tổ chức hành chính. Năm 2001, Chính phủ thành lập Học viện Tài chính trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị: Trường Đại học Tài chính - Kế toán Hà Nội, Viện Nghiên cứu Tài chính và Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính. Để phù hợp với nhiệm vụ mới, năm 2002, Ban Tổ chức cán bộ được thành lập trên cơ sở tách từ Phòng Tổ chức hành chính. 

3. Lãnh đạo ban

Trưởng ban:

PGS. Nguyễn Mạnh Thiều

Phó trưởng ban:

Ths. Trương Thị Anh Đào

4. Chức năng nhiệm vụ của đơn vị

( Theo Quyết định số 203/QĐ-HVTC-TCCB ngày 16 tháng 4 năm 2002 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức cán bộ).

A/  Nhiệm vụ:

* Công tác tổ chức bộ máy:

1/ Phối hợp với các đơn vị thuộc, trược thuộc Học viện nghiên cứu, soạn thảo báo cáo Giám đốc trình Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Học viện Tài chính; Tham gia xây dựng quy chế phối hợp công tác về nghiên cứu khoa học, đào tạo và đào tạo lại, chuyển giao kết quả nghiên cứu, xây dựng chính sách tài chính giữa các đơn vị thuộc học viện với các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ.

2/ Chủ trì xây dựng, trình Giám đốc Học viện ban hành các văn bản quy định nhiệm vụ, quyền hạn các đơn vị thuộc Học viện Tài chính; quy chế phối hợp công tác giữa các đơn vị thuộc Học viện; quy chế quan hệ công tác trong Ban giám đốc Học viện; quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và viên chức của Học viện.

3/ Nghiên cứu, xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức thuộc Học viện thuộc thẩm quyền theo quy định của Bộ.

4/ Hướng dẫn cức đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện thực hiện các quy định của Bộ Tài chính, Học viện Tài chính về tổ chức bộ máy.

*  Công tác biên chế, lao động, tiền lương:

1/ Giúp Giám đốc Học viện thống nhất quản lý, định biên, giảng viên, công chức, viên chức các đơn vị thuộc Học viện.

2/ Xây dựng cơ cấu ngạch báo cáo Giám đốc Học viện trình Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt, trên cơ sở đó lập kế hoạch hàng năm về biên chế, hợp đồng lao động và quỹ tiền lương trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

3/ Tổ chức thực hiện các quy định của Nhà nước, của Bộ, Học viện về biên chế, lao động, tiền lương, nâng bậc, ngạch lương theo phân cấp của Bộ; Báo cáo Giám đốc Học viện trình Bộ quyết định nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch các chức danh từ ngạch chuyên viên chính, giảng viên chính và tương đương trở lên.

4/ Báo cáo và cung cấp các thông tin về biên chế, lao động, thu nhập theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và Học viện Tài chính.

*  Công tác quản lý nhân sự:

1/ Giúp Giám đốc Học viện xây dựng quy hoạch, các kế hoạch về tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, công chức, giảng viên, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý được Bộ phân cấp.

2/ Giải quyết các thủ tục theo quy định của Nhà nước về trình Giám đốc Học viện quyết định việc tuyển dụng, bố trí sử dụng, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu, thôi việc, lập sổ Bảo hiểm xã hội, giải quyết các chính sách cán bộ theo quy định và theo phân cấp của Bộ.

3/ Nghiên cứu, báo cáo Giám đốc Học viện quyết định hoặc trình Bộ quyết định cử cán bộ, công chức, giảng viên, viên chức đi đào tạo dài hạn, ngắn hạn, bồi dưỡng hoặc tham quan, khảo sát ở trong nước, nước ngoài.

4/ Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành phần, lập danh sách và trình Giám đốc Học viện quyết định việc thành lập các hội đồng liên quan đến hoạt động của Học viện ( Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng nâng lương ...)

5/ Tổ chức thực hiện công tác dân quân, tự vệ của Học viện theo quy định cơ quan quân sự có thẩm quyền và của Nhà nước.

6/ Thống nhất quản lý hồ sơ cán bộ và các tài liệu có liên quan đến quá trình công tác và học tập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Học viện quản lý theo phân cấp của Bộ.

7/ Thực hiện công tác thống kê, báo cáo về nhân sự theo quy định và phục vụ công tác lãnh đạo.

* Công tác đào tạo, bồi dưỡng:

1/ Xây dựng, tổng hợp kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, giảng viên, viên chức của Học viện báo cáo Giám đốc phê duyệt.

2/ Thực hiện việc thống kê, tổng hợp, báo cáo về lao động, tiền lương, công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, giảng viên của Học viện.

3/ Tham gia các Hội đồng của Học viện theo phân công của Giám đốc Học viện.

B/  Quyền hạn của Ban TCCB:

 -  Được quyền yêu cầu các cán bộ công chức và viên chức thông qua thủ trưởng đơn vị báo cáo các thông tin liên quan đến cá nhân phục vụ cho công tác quản lý cán bộ theo quy định của pháp lệnh công chức, của Bộ Tài chính và của Học viện Tài chính.

  - Phối hợp với một số đơn vị được Giám đốc Học viện chỉ định tiến hành kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện quy chế, quy định làm việc của Học viện đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện.

  - Thừa lệnh Giám đốc Học viện thông báo tới các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện để tổ chức triển khai công tác tổ chức và cán bộ của Học viện. 

5. Thành tích:

Trong nhiều năm qua, Ban TCCB luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, được Ban Giám đốc Học viện đánh giá kết quả cao trong công việc và  có nhiều danh hiệu thi đua bậc cao như:

- Tập thể lao động xuất sắc

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Huân chương Lao động hạng Ba. 

Trở về đầu trang