MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Thư viện

  • Địa chỉ: Tầng 2 tòa nhà Thư viện, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 0438385507/610
  • Hòm thư: thuvien@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://www.hvtc.edu.vn/thuvien

Tên gọi: - Tên tiếng Việt : Thư viện - Học viện Tài chính - Tên tiếng Anh : Library – Academy of Finance

* Tên Thư viện:   Thư viện HVTC

                           Library of  AOF

- Địa chỉ: số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng – Quận Bắc Từ Liêm – Hà Nội

- Số ĐT: 0438385507 Máy lẻ: 610

- Email: thuvien@hvtc.edu.vn

* Quá trình thành lập và phát triển

Thư viện là một trong những đơn vị hình thành cùng với sự ra đời của trường Đại học Tài chính - Kế toán (năm 1963). Buổi đầu mới thành lập có 3 cán bộ kiêm nhiệm vụ giảng dạy thuộc khoa Dự bị, có 815 tên sách với 11.600 cuốn, một vài loại báo, tạp chí trong nước.

Ngày 22/04/2002 theo quyết định số 221/QĐ-HVTC-TCCB, Thư viện được mở rộng thành lập thành Trung tâm Thông tin và Thư viện trên cơ sở sáp nhập giữa Thư viện trường Đại học Tài chính - Kế toán, Thư viện khoa học Tài chính thuộc Bộ Tài chính và một phần của Trung tâm tin học thuộc trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Ngày 01/8/2010 Thư viện lại được tách từ Trung tâm Thông tin và Thư viện thành một đơn vị độc lập để phù hợp với nhiệm vụ chuyên sâu hơn trong phục vụ thông tin tư liệu cho việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập của Học viện.

* Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Chức năng:

+ Thư viện là đơn vị thuộc Học viện Tài chính, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Học viện thống nhất quản lý thông tin tư liệu thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin, sách, báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu tham khảo và các loại tài liệu khác phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, viên chức, học viên và  sinh viên của Học viện.

- Nhiệm vụ:

+ Chủ trì xây dựng chiến lược phát triển và kế hoạch hàng năm về hệ thống thông tin thư viện phục vụ kịp thời cho hoạt động nghiên cứu, học tập và giảng dạy của Học viện và Bộ Tài chính.

+ Tổ chức thu thập, lưu trữ, bảo quản và cung cấp các tài liệu, thông tin trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng và dịch vụ hỗ trợ đào tạo cho các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện và các đối tượng khác có nhu cầu theo quy định của Nhà nước.

+ Thực hiện triển khai kế hoạch phát triển Thư viện khi được giám đốc Học viện phê duyệt.

+ Thực hiện mua, tiếp nhận, trao đổi, bổ sung các tài liệu, file tư liệu, sách báo mới… theo danh mục được Giám đốc Học viện phê duyệt; sắp xếp, lưu trữ, bảo quản toàn bộ nguồn lực tư liệu của thư viện nhằm phục vụ đào tạo, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện.

+ Tổ chức cho cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện khai thác, sử dụng thuận lợi, hiệu quả kho tin, tài liệu của Thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà, tra cứu tin từ xa.

+ Xây dựng hệ thống tra cứu tìm tin; hướng dẫn cán bộ viên chức, sinh viên tra cứu, tìm kiếm, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn thông tin trong thư viện và các nguồn tin bên ngoài.

+ Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Thông tin xây dựng, phát triển thư viện điện tử.

+ Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình, tư liệu thông tin kinh tế, phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài Học viện.

+ Nghiên cứu khoa học thông tin thư viện, ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, đặc biệt là công nghệ thông tin vào xử lý và phục vụ công tác thông tin thư viện.

+ Đầu mối quản lý các thư viện của các đơn vị thuộc Học viện; đầu mối kết nối hệ thống thông tin thư viện của các ngành, các trường đại học, quốc gia và quốc tế.

+ Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan khác khi được Giám đốc Học viện Tài chính giao.

- Quyền hạn:

+ Chủ động phối hợp với các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Học viện để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Chủ động phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác, giao dịch với cơ quan chức năng cấp trên cơ quan quản lý chuyên ngành của Nhà nước các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài Ngành để thực hiện nhiệm vụ được giao.

+ Chủ động tham gia các tổ chức Liên hiệp Thư viện các trường Đại học, Hiệp hội thông tin Thư viện Việt Nam và các hội nghị, hội thảo khoa học về thông tin - thư viện trong nước và quốc tế; Liên kết, hợp tác với các thư viện, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về tiếp nhận tài trợ, viện trợ, trao đổi nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp với qui định của Học viện và của pháp luật.

+ Cán bộ, viên chức của Thư viện được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghề nghiệp, ngoại ngữ… theo quy định của Nhà nước và của Bộ Tài chính, Học viện Tài chính.

* Ban Lãnh đạo:

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Giám đốc

Vũ Thanh Thủy

Thạc sỹ

0438385507 (Máy lẻ 610)                0989680685

vuthanhthuy@hvtc.edu.vn

P. Giám đốc

Nguyễn Việt Tiến

Thạc sỹ

0438385507 (Máy lẻ: 604)                  01232.381.888

nguyenviettien@hvtc.edu.vn

 

Giám đốc

ThS. Vũ Thanh Thủy

 

  • Phân công nhiệm vụ

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện Tài chính về toàn bộ hoạt động của Thư viện.

Phụ trách công tác tổ chức và quản lý nhân sự thư viện; quản lý và phát triển nguồn lực thông tin; hoạch định chiến lược phát triển thư viện; quan hệ hợp tác thư viện; công tác xây dựng và phát triển Thư viện điện tử.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện viện giao.

Phó Giám đốc

ThS. Nguyễn Việt Tiến

  • Phân công nhiệm vụ

Giúp Giám đốc, phụ trách công tác nghiệp vụ; công tác phục vụ; quản lý sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện; công tác phát hành giáo trình do Học viện xuất bản.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Thư viện giao.     

* Thành tích của đơn vị:

          Thành tích tập thể:

          + Năm học 2012 – 2013: Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

          + Năm học 2010 – 2011: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính

          + Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao độc xuất sắc.

          + Nhiều năm đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến.

          Thành tích cá nhân:

+ Toàn thể cán bộ, viên chức đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã đạt được danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở nhiều năm liền, 06 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen, 02 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng.

Trở về đầu trang