MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Công tác Chính trị và Sinh viên

  • Địa chỉ: Tầng 2 Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính,số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 04.38386512
  • Hòm thư: ctctsv@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Ban Quản lý sinh viên được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/01/2002 trên cơ sở tách ra từ phòng Quản lý đào tạo của Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Đến tháng 8 năm 2008, Ban Công tác chính trị và sinh viên chính thức hoạt động trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Ban Quản lý sinh viên và Ban Công tác chính trị của trường Học viện Tài chính"

I. Giới thiệu

  • Tên đơn vi: Ban CTCT&SV
  • Địa chỉ: Tầng 2 Nhà Hiệu bộ, Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Email: ctctsv@hvtc.edu.vn
  • Điện thoại: 04.38386512 

II.Quá trình thành lập 

Ban Quản lý sinh viên được thành lập và đi vào hoạt động từ 01/01/2002 trên cơ sở tách ra từ phòng Quản lý đào tạo của Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính). Đến tháng 8 năm 2008, Ban Công tác chính trị và sinh viên chính thức hoạt động trên cơ sở sáp nhập 2 đơn vị là Ban Quản lý sinh viên và Ban Công tác chính trị của trường Học viện Tài chính"

III. Chức năng

Ban CTCT&SV là đơn vị thuộc Học viện có chức năng tham mưu, giúp việc Giám đốc Học viện quản lý, tổ chức thực hiện công tác chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động xã hội của sinh viên Học viện theo quy định của pháp luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo, và quy định của Học viện.

VINhiệm vụ

a. Công tác chính trị

Xây dựng kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; giáo dục pháp luật và các quy định của Học viện đối với sinh viên.  

Chủ trì trong việc phối hợp với các khoa, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên triển khai kế hoạch công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục pháp luật và các quy định của Học viện đối với sinh viên được Giám đốc phê duyệt thành những chương trình, nội dung, hình thức và biện pháp tổ chức phù hợp với từng thời điểm và các hoạt động khác trong Học viện. 

Chủ trì trong việc phối hợp với các khoa tổ chức sinh hoạt chính trị đầu năm học và cuối năm học về học tập đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; học tập nội quy, quy chế, quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên.

Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên và đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện về chủ trương, biện pháp và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phấn đấu, rèn luyện của sinh viên trong công tác phát triển Đảng.

Nắm bắt kịp thời tình hình chính trị tư tưởng của sinh viên và có ý kiến đề xuất chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng. Tập hợp ý kiến phản ánh của sinh viên và là đầu mối trả lời và giải quyết những khiếu nại của sinh viên.

Phối hợp với Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội học sinh - sinh viên, và các đơn vị trong Học viện tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động giải trí lành mạnh khác; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa...

Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội quản lý nội dung hoạt động của các hội, các câu lạc bộ…được thành lập và hoạt động tại Học viện. 

Kiểm tra, đôn đốc các khoa và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội học sinh - Sinh viên việc thực hiện các chương trình, kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng đối với sinh viên.

Thực hiện tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu về Học viện; xây dựng và quản lý tư liệu truyền thống của ngành, Học viện.

Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

b. Công tác  quản lý sinh viên

Chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Quản lý sinh viên Học viện; Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy Học viện; Quy định người nước ngoài học tập tại Học viện; Quy định đối với cố vấn học tập; Quy định đối với Ban cán sự lớp; Quy định sinh viên nội trú… được Giám đốc Học viện ban hành.

Phối hợp với các đơn vị đón tiếp sinh viên nhập học; tiếp nhận, quản lý và cập nhật hồ sơ sinh viên (Hệ đại học chính quy; đại học bằng 2; liên thông đại học); Phối hợp các khao chỉ định ban cán sự lớp và chỉ định lớp trưởng lớp tín chỉ.

Phối hợp Ban, Khoa có liên quan tổ chức Lễ Khai giảng năm học, khóa học đối với sinh viện hệ Đại học chính quy, Văn bằng 2, Liên thông đại học. Chủ trì tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ban Cố vấn học tập làm tốt nhiệm vụ hỗ trợ sinh viên thực hiện đăng ký tín chỉ.

Chủ trì thực hiện chế độ, chính sách đối với sinh viên. Là đầu mối liên hệ, tiếp nhận và xét học bổng ngoài ngân sách, phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết chế độ bảo hiểm thân thể, bảo hiểm y tế cho sinh viên và chủ trì thăm hỏi sinh viên tai nạn, rủi ro, tử vong.

Thực hiện tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện, phân loại sinh viên; thực hiện công tác khen thưởng, kỷ luận sinh viên định kỳ và thường xuyên theo quy chế; chủ trì việc tự đánh giá về công tác sinh viên.

Thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên.

Là đầu mối khai thác, tập hợp, liên hệ, tiếp nhận các thông tin liên quan đến tuyển dụng lao động để thông báo cho sinh viên đã tốt nghiệp. Thực hiện tư vấn việc làm cho sinh viên. Chủ trì công tác khảo sát việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.

Là đầu mối giữa Học viện, gia đình và địa phương về các vấn đề liên quan đến sinh viên. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa sinh viên và Giám đốc Học viện.

Thực hiện những nhiệm vụ được Giám đốc Học viện giao.

c. Công tác quản lý ký túc xá

Xây dựng quy chế quản lý, sử dụng tài sản ký túc xá; quy chế ăn ở, sinh hoạt, học tập của sinh viên trong ký túc xá trình Giám đốc Học viện ban hành.

Tổ chức triển khai thực hiện các quy chế quản lý, sử dụng tài sản khu ký túc xá; quy chế ăn ở, sinh hoạt, học tập của sinh viên trong ký túc xá… đã được Giám đốc Học viện ban hành.

Thực hiện tiếp nhận sinh viên vào ở ký túc xá

Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký tạm trú cho sinh viên ở khu ký túc xá theo quy định (bao gồm cả Lưu học sinh).

V. Giới thiệu Ban Lãnh đạo

Trưởng ban Lưu Hữu Đức Tiến sỹ

 

 

luuhuuduc@hvtc.edu.vn
Phó trưởng ban Nguyễn Thị Thu Hà Thạc sỹ 

DD: 0906782982

04.38362294 (máy lẻ 210)

nguyenthuha@hvtc.edu.vn

Trưởng ban

TS.Lưu Hữu Đức

Phân công nhiệm vụ:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về mọi hoạt động của Ban CTCT&SV.

- Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

+ Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, sinh viên;

+ Công tác thi đua khen thưởng trong sinh viên;

+ Công tác sinh viên nội, ngoại trú;

+ Công tác Lưu học sinh Lào;

+ Các công tác khác được lãnh đạo Học viện giao.

Phó Trưởng Ban:

Ths. Nguyễn Thị Thu Hà

- Trực tiếp phụ trách các công tác sau:

+ Quản lý hồ sơ sinh viên (quản lý hồ sơ sinh viên các khóa đang học; các khóa đã tốt nghiệp);

+ Công tác học bổng, học phí;

+ Công tác tín dụng sinh viên;

+ Công tác hành chính cho sinh viên;

+ Công tác phát triển Đảng trong sinh viên;

+ Các công tác khác được giao;

VI. Thành tích đơn vị

Ban CTCT&SV đã được nhận Huân chương lao động hạng 2 của nước CHDCND Lào (tháng 9/2013) và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (tháng 11/2011), nhiều năm học được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính (2008-2009, 2009-2010, 2012-2013, 2014-2015)

Thành tích tập thể: 4 năm liền được Bộ GDĐT, Bộ Tài chính tặng bằng khen

( Năm 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 và 2004 -2005)

Thành tích cá nhân:04 cá nhân được tặng bằng khen Bộ chính, 01 cá nhân được tặng bằng khen Chính phủ.

img Lưu Hữu Đức

Chức vụ: Trưởng ban

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ: 024.38362294 sml 209

Email: huuduc.249@gmail.com

img Nguyễn Thị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng ban

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 024.38362294 sml 210

Email: nguyenthuha@hvtc.edu.vn

img Trịnh Thị Nhũ

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024.38362294 sml 302

Email: trinhthinhu@yahoo.com.vn

img Nguyễn Thị Kim Dung

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024.38362294 sml 210

Email: dungkh.nguyen@gmail.com

img Phạm Đức Triều

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38362294 (máy lẻ 209)

Email: phamductrieu60@gmail.com

img Lê Minh Chiến

Chức vụ: Cán sự

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38362294 (máy lẻ 210)

Email: leminhchien@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Hồng Nhung

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38362294 (máy lẻ 302)

Email: nhungnn@hvtc.edu.vn

img Trần Huy Phương

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: ThS

ĐCCQ:

Email:

img Vũ Hưng

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email:

img La Quang Tú

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img La Văn Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ: 024 39334176

Email: lavanthuy@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thế Hùng

Chức vụ: Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: hungnt@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Đăng Lĩnh

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Bùi Quốc Bình

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

Trở về đầu trang