MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Vì sự tiến bộ vì Phụ nữ

  • Địa chỉ: Học viện Tài chính, số 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại:
  • Hòm thư:
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Theo Chỉ thị số 646/TTg ra ngày 07/11/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban VSTBVPN,đến nay đã có 61 tỉnh thành,43 Bộ ngành,cơ quan TW và các cấp huyện ,thị xã, phường có ban VSTBVPN.Thủ Tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 19/2002/QĐ -TTg ngày 21/02/2002 phê duyệt chiến lược quốc gia VSTBVPN Việt Nam đến năm 2010.
      
Trưởng Ban: PGS., TS. Nguyễn Trọng Cơ
Phó trưởng ban: TS. Nguyễn Hồ Phi Hà
 

I/ CƠ CẤU TỔ CHỨC BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ PHỤ NỮ HỌC VIỆN

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

Trách nhiệm

1

Nguyễn Trọng Cơ

Ban Giám đốc

Bí thư ĐU – GĐHV

Trưởng ban

2

Nguyễn Hồ Phi Hà

Khoa TCDN

Phó Chủ tịch CĐ

Trưởng ban Nữ công HV

Phó trưởng ban

3

Ngô Thị Thu Hồng

Khoa Kế toán

Phó Trưởng khoa

Phó trưởng ban

4

Hà Kim Anh

Ban TCKT

Phó Trưởng ban

Phó trưởng ban

5

Nguyễn Lê Cường

Đoàn TN HV

Bí thư

UV

6

Trương Thị Anh Đào

Ban TCCB

Chuyên viên

UV

7

Trần Thanh Mai

VPHV

Phó Chánh VP

UV

8

Hoàng Thị Thịnh

Viện KT - TC

Chuyên viên

UV

9

Nguyễn Cẩm Linh

Khối VP Đảng - Đoàn

Chuyên viên

UV

II/  PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BAN VSTBPN HỌC VIỆN

Ban VSTBPN Học viện gồm 04 Bộ phận: Bộ phận Lãnh đạo - Thường trực, Bộ phận Tổng hợp - Thi đua, Bộ phận Tuyên truyền giáo dục và Bộ phận Chính sách - Kiểm tra.  09 đ/c trong Ban được phân công cụ thể như sau:

1. Bộ phận Lãnh đạo - Thường trực:

- Đ/c Nguyễn Trọng Cơ: Trưởng ban - Phụ trách chung

- Đ/c Nguyễn Hồ Phi Hà: Phó ban (thường trực)

- Đ/c Ngô Thị Thu Hồng: Phó ban

 - Đ/c Hà Kim Anh: Phó ban

Nhiệm vụ:

1/ Quản lý và điều hành công việc chung của Ban.

2/ Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Ban.

3/ Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động VSTBPN Học viện.

4/ Đề xuất các vấn đề có liên quan đến hoạt động VSTBPN.

5/ Đôn đốc, kiểm tra các thành viên của Ban trong việc thực hiện nhiệm vụ được phân công.

 6/ Đánh giá kết quả hoạt động VSTBPN và đưa vào nội dung tổng kết công tác hàng năm của Học viện.

 2. Bộ phận Tổng hợp - Thi đua: 04 đ/c

 - Đ/c Nguyễn Hồ Phi Hà: Phụ trách Bộ phận Tổng hợp – Thi đua

 - Đ/c Hà Kim Anh

 - Đ/c Hoàng Thị Thịnh

 - Đ/c Nguyễn Cẩm Linh (cán bộ đầu mối của Ban)

Nhiệm vụ:

 1/ Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban.

 2/ Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban.

 3/ Lập dự toán và sử dụng kinh phí đảm bảo cho hoạt động của Ban.

 4/ Tổng hợp kết quả thực hiện và làm báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ

 (Hàng quý, 6 tháng đầu năm, tổng kết cuối năm) theo yêu cầu của cấp trên.

 5/ Phối hợp với bộ phận Tuyên truyền giáo dục và Bộ phận Chính sách -  Kiểm tra để đánh giá, đề xuất khen thưởng thành tích hoạt động VSTBPN.

 6/ Phối hợp với Ban Nữ công để tổ chức tốt các hoạt động của nữ CBVC Học viện (8/3, 20/10, các hoạt động phong trào...)

 7/ Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

 3. Bộ phận Tuyên truyền, giáo dục: 05 đ/c

 - Đ/c Ngô Thị Thu Hồng: Phụ trách Bộ phận Tuyên truyền, giáo dục

 - Đ/c Trần Thanh Mai

 - Đ/c Nguyễn Lê Cường

 - Đ/c Trương Thị Anh Đào

- Đ/c Nguyễn Cẩm Linh

Nhiệm vụ:

1/ Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về giới, chủ trương và chính sách của Đảng - Nhà nước liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nữ CBVC.

2/ Tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo về giới, bình đẳng giới, lồng ghép giới và Đề án tuyên truyền phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước cho CBVC Học viện.

3/ Tổ chức các lớp tập huấn phương pháp và kỹ năng hoạt động VSTBPN của Học viện.  

4/ Phối hợp với Ban nữ công Học viện tổ chức buổi Tọa đàm giữa cán bộ nữ với lãnh đạo Đảng và Chính quyền Học viện về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của chị em.

5/ Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban hoặc Phó ban giao.

4. Bộ phận Chính sách - Kiểm tra : 05 đ/c

- Đ/c Hà Kim Anh: Phụ trách Bộ phận Chính sách - Kiểm tra

- Đ/c Trương Thị Anh Đào

- Đ/c Trần Thanh Mai

- Đ/c Nguyễn Lê Cường

 - Đ/c Hoàng Thị Thịnh

Nhiệm vụ:

1/ Tham gia ý kiến về việc xây dựng cơ chế, chính sách của Học viện liên quan đến vấn đề bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ.

2/ Kiểm tra và thống kê tình hình đội ngũ nữ CBVC Học viện.

3/ Giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách đối với nữ cán bộ, viên chức của Học viện: khen thưởng, kỷ luật, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, nâng lương trước hạn....

4/ Giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và và Chỉ thị 37 của Ban Bí thư TƯ Đảng về công tác nữ trong Học viện.

5/ Các nhiệm vụ khác do Trưởng ban và Phó ban giao.

Trở về đầu trang