MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Quản lý đào tạo

  • Địa chỉ: Tầng 3 nhà Hiệu bộ Học viện Tài chính - 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 0969.933.970
  • Hòm thư: banquanlydaotao@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn/daotao

Ban Quản lý đào tạo là đơn vị thuộc Học viện Tài chính, có chức năng quản lý, tổ chức thực hiện công tác đào tạo của Học viện.

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

(Kèm theo Quyết định số: 1148/QĐ-HVTC ngày 22/12/2011 của Giám đốc Học viện Tài chính)

- Chủ trì soạn thảo các quy định của Học viện về công tác giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên hệ đại học trình Giám đốc ban hành.

- Chủ trì tổ chức triển khai, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định của Học viện về công tác giảng dạy của giảng viên, học tập của sinh viên hệ đại học của Học viện.

 - Phối hợp với các Ban, Khoa xây dựng quy định chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp hệ Đại học chính quy của Học viện.

 - Tham mưu cho Giám đốc Học viện về ngành, chuyên ngành đào tạo và chương trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành; về mở ngành đào tạo, chuyên ngành đào tạo và phát triển các loại hình đào tạo theo nhu cầu xã hội phù hợp với các hệ đào tạo của Học viện. 

- Chủ trì trong việc phối hợp với các Khoa, Ban xây dựng mô hình, chuyên ngành đào tạo; xây dựng chương trình và nội dung đào tạo cho từng ngành, từng chuyên ngành của các hệ đại học của Học viện trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Chủ trì trong việc phối hợp với các Khoa, Ban lập kế hoạch đào tạo hàng năm, kế hoạch đào tạo dài hạn của Học viện; lập kế hoạch tổng thể về tuyển sinh, đào tạo, bế giảng các hệ đào tạo Đại học và Sau đại học hàng năm. Xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo hàng năm cho các hệ đào tạo của Học viện; tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh các hệ Đại học chính quy (kể cả đào tạo cùng lúc hai chương trình), Liên thông đại học, Đại học văn bằng hai và trực tiếp giải quyết các công việc liên quan đến tuyển sinh.

- Chủ trì thực hiện tổ chức Lễ khai giảng; Lễ Bế giảng, phát bằng tốt nghiệp các khoá hệ Đại học chính quy, hệ Liên thông đại học, hệ Đại học văn bằng hai. 

- Lập kế hoạch giảng dạy, học tập theo khóa học, năm học, kỳ học. Tổ chức đăng ký học theo tín chỉ, lập lịch trình học tập, lịch hội trường học, lịch thi, lịch thực tập cuối khóa cho sinh viên các hệ đào tạo đại học. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của các Khoa, Bộ môn.

- Theo dõi, kiểm tra quá trình giảng dạy của giảng viên; xác nhận giờ giảng; tính và thanh toán khối lượng giờ giảng dạy cho giảng viên; lập báo cáo phân tích tình hình thanh toán giờ giảng của giảng viên và các Bộ môn.

- Thực hiện các thủ tục đối với sinh viên xin chuyển trường (chuyển đi và chuyển đến) theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Học viện trình Giám đốc Học viện quyết định.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký, lập danh sách và kế hoạch giảng dạy, học tập cho các lớp học lại, học cải thiện điểm, học vượt, học bổ sung của các hệ đào tạo Đại học chính quy (kể cả học cùng lúc hai chương trình), Liên thông đại học và Đại học văn bằng hai.

- Tổ chức và quản lý các lớp học tạo nguồn, đào tạo theo địa chỉ và cử tuyển tại Học viện.  

- Thực hiện quản lý bằng tốt nghiệp, công khai thông tin cấp bằng tốt nghiệp và thực hiện xác minh các loại văn bằng tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo Đại học của Học viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

- Phối hợp với các ban chức năng, các khoa và đơn vị thuộc Học viện để thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Phát triển quan hệ hợp tác, giao dịch với cơ quan chức năng cấp trên; cơ quan có liên quan và các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của pháp luật, của Học viện để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Đề nghị khen thưởng đối với cán bộ, viên chức của Ban theo quy định của Giám đốc Học viện. 

- Sắp xếp, bố trí, sử dụng và quản lý lao động, tài sản được giao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban. 

- Trưởng ban Quản lý đào tạo là Uỷ viên thường trực các Hội đồng: Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng tuyển sinh hệ đại học chính quy tập trung, hệ Liên thông đại học, hệ Đại học văn bằng hai; là Uỷ viên các Hội đồng: Hội đồng tốt nghiệp, Hội đồng xét phân loại kết quả học tập sinh viên, Hội đồng thi đua khen thưởng và kỷ luật sinh viên, Hội đồng học bổng, học phí sinh viên, Hội đồng tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học, Sau đại học.

- Cán bộ, viên chức của Ban được tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, nghề nghiệp, ngoại ngữ… theo quy định của Nhà nước, Bộ Tài chính và của Học viện.

II. Giới thiệu Ban Lãnh đạo

1. Trưởng Ban: 

PGS.,TS. Nguyễn Xuân Thạch

Lĩnh vực phụ trách:

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về mọi hoạt động của Ban Quản lý đào tạo.
- Trực tiếp phụ trách các phần việc sau:
+ Công tác tổ chức, nhân sự, khen thưởng;
+ Tham mưu về ngành, chuyên ngành, quy mô đào tạo, tuyển sinh, TN, CTĐT, học lại, quy chế;
+ Tham dự sơ kết, tổng kết các Khoa: Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, HTTT.

2. Phó trưởng Ban: ThS. Phạm Thị Hà

TS. Phạm Thị Hà

Điện thoại cơ quan: 04 3836 2161

Email: ha_daotao@yahoo.com hoặc phamha1149@hvtc.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp phụ trách các phần việc sau:
+ Kế hoạch tổng thể năm các hệ đào tạo, đào tạo nguồn hàng năm;
+ Kế hoạch đào tạo hàng năm hệ  đại học chính quy, kế hoạch học lại, khóa luận tốt nghiệp (gồm cả học cùng lúc 2 chương trình), liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2;
+ Công việc tổ chức khai giảng, nhập học, bế giảng khóa học đối với hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2, Học cùng lúc hai chương trình;
+ Tham dự sơ kết, tổng kết các Khoa: Quản trị kinh doanh, Thuế - Hải quan, Ngoại ngữ, Khoa Lý luận chính trị.
- Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng ban.

3. Phó trưởng Ban: ThS. Phạm Minh Việt

 TS. Phạm Minh Việt

 Điện thoại cơ quan: 04 3836 2161

Email: phamminhviethvtc@gmail.com hoặc phamminhviet@hvtc.edu.vn

Lĩnh vực phụ trách:

- Trực tiếp phụ trách các phần việc sau:
+ Quản lý chung phần mềm HTTC, đăng ký tín chỉ, quản trị website của Ban;
+ Thời khóa biểu (lịch giảng); quản lý danh sách lớp; quản lý, dự báo hội trường học các hệ ĐH chính quy, liên thông ĐH và ĐH văn bằng 2, Học cùng lúc hai chương trình;
+ Tổ chức lập lịch thi, thi lại các hệ; hợp đồng liên kết đào tạo; báo cáo tháng, quý, năm; giao ban đào tạo; kiểm định chất lượng;
+ Thanh toán giờ giảng năm học (gồm cả các lớp học lại);
+ Tham dự sơ kết, tổng kết các Khoa: Tài chính quốc tế, Tài chính công, Ngân hàng - Bảo hiểm, Kinh tế, Cơ bản.
- Thực hiện các công việc khác theo sự ủy quyền và phân công của Trưởng ban.

III. Thành tích đơn vị:

- Huân chương lao động hạng 3 (năm học 2004-2005)

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm học 2011-2012)

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Tài chính (năm học 2005-2006, 2007-2008, 2010-2011, 2012-2013, 2013-2014)

- Tập thể lao động xuất sắc (năm học 2006-2007, 2008-2009, 2009-2010, 2012-2013, 2013-2014)

img Nguyễn Xuân Thạch

Chức vụ: Trưởng ban

Học hàm, học vị: PGS.TS

ĐCCQ:

Email: thachhvtc@gmail.com, nguyenxuanthach@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Hà

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 307)

Email: phamha1149@hvtc.edu.vn

img Phạm Minh Việt

Chức vụ: Phó Trưởng Ban

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 304)

Email: phamminhviet@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Phương Hoa

Chức vụ: Chuyên viên chính

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 304)

Email: nguyenthiphuonghoa@hvtc.edu.vn

img Lê Hữu Dương

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 317)

Email: lehuuduong@hvtc.edu.vn

img Bùi Thị Hằng

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 304)

Email: buithihang@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thu Hương

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 317)

Email: nguyenthithuhuong@hvtc.edu.vn

img Đoàn Thị Thúy Nga

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 317)

Email: doanthuynga@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Hương Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 307)

Email: nguyenhuongthao@hvtc.edu.vn

img Phan Thị Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 304)

Email: phanthithao@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Bá Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 307)

Email: nguyenbason@hvtc.edu.vn

img Hoàng Thị Yến

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 04.38386867 (Số máy lẻ: 317)

Email: hoangthiyen@hvtc.edu.vn

Trở về đầu trang