MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Khoa Kinh tế

  • Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: (04)37.525.550
  • Hòm thư: Khoakinhte@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 1865/QĐ-BTC ngày 23/07/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Khoa Kinh tế thuộc Học viện Tài chính là đơn vị tương đương cấp Ban trong cơ cấu tổ chức của Học viện Tài chính.

1. Tên đợn vị: Khoa Kinh tế

- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0437.525.550

- Địa chỉ Email: Khoakinhte@hvtc.edu.vn

2. Quá trình thành lập và phát triển:

Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 1865/QĐ-BTC ngày 23/07/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Khoa Kinh tế thuộc Học viện Tài chính là đơn vị tương đương cấp Ban trong cơ cấu tổ chức của Học viện Tài chính.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thong tin quản lý,...

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo;

- Quản lý sinh viên các chuyên ngành được Học viện Tài chính giao;

- Các bộ môn trong khoa là cơ sở về đào tạo, nghiên cứu khoa học chịu sự quản lý hành chính của Khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện Tài chính.

4. Cơ cấu tổ chức Khoa

4.1. Ban chủ nhiệm Khoa

PGS.,TS.NGƯT. Nguyễn Văn Dần

 

Các Phó trưởng khoa

TS. Phạm Quỳnh Mai

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Trưởng khoa

Nguyễn Văn Dần

PGS.,TS.NGƯT

0904264412        

Nvd.hvtc@gmail.com
Phó Trưởng khoa Phạm Quỳnh Mai TS 0904275187  
maipq77@gmail.com

Phân công nhiệm vụ Ban chủ nhiệm Khoa:

Trưởng khoa: PGS.TS., NGƯT: Nguyễn Văn Dần

Phụ trách: phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về toàn bộ hoạt động của khoa. Trực tiếp phụ trách: công tác tổ chức cán bộ của khoa, công tác thi đua khen thưởng trong khoa.

Phó Trưởng khoa: TS. Phạm Quỳnh Mai

Phụ trách: phụ trách công tác nghiên cứu khoa học khối giáo viên và sinh viên, quản lý sinh viên và nội vụ khoa.

4.2. Lãnh đạo các Bộ môn trong Khoa

4.2.1. Bộ môn Kinh tế học

- Trưởng Bộ môn: PGS.TS.NGƯT. Nguyễn Văn Dần

SĐT: 0438.533503           Email: Nvd.hvtc@gmai.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Quỳnh Mai

SĐT: 0904275187            Email: Maipq77@gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Thị Việt Nga

SĐT: 0904275187          Email: Ngahvtc1980@gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đình Hoàn

SĐT: 0906015059        Email: Dinhhoanhvtck45@gmail.com 

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 15 học phần/môn học đào tạo Đại học)

4.2.2. Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính (tiền thân là Bộ môn Kinh tế phát triển)

- Trưởng Bộ môn: TS. Lương Thu Thủy

SĐT: 0987998986           Email: Luongthuthuy2001@yahoo.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Phương Anh

SĐT: 0932371819          Email: Pahvtc@gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Phương Dịu

SĐT: 0976663663          Email: Tranphuongdiu@gmail.com

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 7 học phần/môn học đào tạo Đại học)

4.2.3. Bộ môn Luật Kinh tế

- Trưởng Bộ môn: TS. Tô Mai Thanh

SĐT: 0903216613           Email: Tomaithanh@hvtc.edu.vn

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Hồng Nhung

SĐT: 0912664068          Email: Phamhongnhung74@yahoo.com.vn

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 8 học phần/môn học đào tạo Đại học)

5. Các chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa quản lý

5.1. Kinh tế và Quản lý nguồn lực tài chính

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế các ngành, phân tích và dự báo nguồn lực tài chính trong toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, nắm được các kiến thức cơ bản về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính, kế toán và kiểm toán.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

     + Có đủ năng lực, trình độ chuyên sâu về kiến thức kinh tế, về các kỹ năng và có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội: các Ban kinh tế, ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các sở ban ngành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp từ trung ương đến địa phương.

      + Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

5.2. Kinh tế đầu tư tài chính

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế các ngành, phân bổ và sử dụng các nguồn lực tài chính trong toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, nắm được các kiến thức cơ bản về đầu tư tài chính, phân tích và đầu tư chứng khoán, đầu tư nguồn lực tài chính, lựa chọn phương án đầu tư, kinh doanh, am hiểu kiến thức quản lý nhà nước về đầu tư, luật đầu tư, tài chính, ngân hàng và kế toán – kiểm toán.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

      + Có đủ năng lực và trình độ chuyên sâu trong phân tích tài chính và lựa chọn phương án đầu tư, chiến lược đầu tư kinh doanh tại các doanh nghiệp.

      + Có khả năng làm việc trong các lĩnh vực quản lý Kinh tế, Tài chính tại các Vụ chức năng của các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, Bộ, Ngành; Làm cán bộ nghiên cứu và dự báo tại các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu ở trung ương và địa phương.

      + Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường Đại học và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các Viện nghiên cứu,…

5.3. Kinh tế - Luật

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về Kinh tế - Luật và đặc biệt nắm vững pháp luật trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và ngân hàng; nắm được các kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về kinh tế, tài chính - ngân hàng và pháp luật; có đủ kỹ năng và năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp, có tính liên ngành, có khả năng xây dựng và áp dụng chính sách, pháp luật kinh tế - tài chính phục vụ cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

   + Sinh viên có thể làm việc chuyên môn về Kinh tế - Luật tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước quản lý lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngành Kinh tế- Luật còn có thể làm việc ở các bộ phận kế hoạch, tài chính, pháp chế, tư vấn của các Tổng công ty, các công ty và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

   + Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

6. Thành tích của đơn vị:

* Thành tích tập thể:

Khoa Kinh tế: Bằng khen của Bộ trưởng và nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Bộ môn Kinh tế học

      + Huân chương lao động hạng Nhì năm học 2017 - 2018;

      + Huân chương lao động hạng Ba năm học 2008-2009;

      + Bằng khen của TTCP năm học 2005-2006 và 2011-2012;

      + Nhiều bằng khen của Bộ trưởng BTC và Bộ GD&ĐT;

      + Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính:

      + Huân chương lao động hạng Ba năm học 2005-2006;  

      + Bằng khen của TTCP năm học 1999-2000, 2007-2008 và 2011-2012;

      + Nhiều Bằng khen của Bộ trưởng BTC và Bộ GD&ĐT;

      + Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

Bộ môn Luật Kinh tế: 

      + Huân chương lao động hạng Ba năm học 2009-2010;

      + Bằng khen của TTCP năm học 2002-2003 và 2006-2007;

      + Nhiều Bằng khen của Bộ trưởng BTC và Bộ GD&ĐT;

      + Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

* Thành tích cá nhân:

     + 05 thầy cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

     + 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì;

     + 02 đồng chí được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba;

     + 03 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

     + 10 lượt đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

     + 12 lượt đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài chính;

     + Và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng BTC và Bộ GD&ĐT.

img Nguyễn Văn Dần

Chức vụ: Trưởng khoa _ Trưởng bộ môn Kinh tế học

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: nvd.hvtc@gmail.com

img Phạm Quỳnh Mai

Chức vụ: Phó Trưởng khoa - Phó trưởng BM Kinh tế học

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: maipq77@gmail.com

img Nguyễn Thị Việt Nga

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: maipq77@gmail.com

img Nguyễn Đình Hoàn

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Kinh tế học

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: dinhhoanhvtck45@gmail.com

img Đỗ Thị Thục

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: thuchvtc@gmail.com

img Phan Thị Tiến Bình

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: Phanthitienbinh@gmail.com

img Nguyễn Quốc Bình

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email:

img Phạm Thị Thu Dung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: Hloken78@gmail.com

img Nguyễn Tiến Đức

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: ThS

ĐCCQ:

Email:

img Phùng Thu Hà

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

ĐCCQ:

Email: phungthuha91@gmail.com

img La Lương Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: kotenok_xyz@yahoo.com/hanh.la@hvtc.edu.vn

img Đào Thị Thúy Hưởng

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: ongvang.15@gmail.com

img Nguyễn Minh Hạnh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenminhhanh202@gmail.com

img Đỗ Thị Phi Hoài

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: PGS,TS

ĐCCQ:

Email: hoaidp@gmail.com

img Nguyễn Vũ Minh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenvuminh@hvtc.edu.vn

img Vũ Thị Hằng Nga

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: vuhangnga0105@gmail.com

img Nguyễn Quỳnh Như

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: quynhnhu.new @gmail.com

img Đàm Thị Diệu Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: damdieuthuy @gmail.com

img Lê Thị Hồng Thúy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: lehongthuy @gmail.com

img Hồ Thị Hoài Thu

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: thutcqt @gmail.com

img Lê Thị Hồng Thuỷ

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: thuy.lehongthuy @gmail.com

img Phạm Thanh Thủy

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: thanhthuypham0803@gmail.com

img Lưu Huyền Trang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: luuht2@gmail.com

img Đậu Thị Ngọc Trang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: trangdau1210@gmail.com

img Nguyễn Thị Tuyết

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyentuyet209@gmail.com

img Lương Thu Thủy

Chức vụ: Trưởng bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính; Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: Luongthuthuy2001@yahoo.com

img Trần Phương Anh

Chức vụ: Phó trưởng BM Kinh tế Đầu tư Tài chính; Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: pahvtc @gmail.com

img Trần Thị Phương Dịu

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn Kinh tế đầu tư tài chính

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ:

Email: tranphuongdiu @gmail.com

img Lê Thị Ngọc Bích

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: bichle@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Duyên

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nguyenduyen1901@gmail.com

img Đinh Văn Hải

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: Dinhvanhai.hvtc@gmail.com

img Vũ Thị Lê Hoa

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: Lehoa.hp250488 @gmail.com

img Vũ Duy Minh

Chức vụ: Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: vuduyminh.hvtc @gmail.com

img Vũ Hồng Nhung

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: nhung1187@gmail.com

img Hoàng Hải Ninh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: ninhhoangh2n @gmail.com

img Nguyễn Thanh Thảo

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: thanhthaohvtc @gmail.com

img Võ Thy Trang

Chức vụ: Giảng viên chính

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: vothytrang@hvtc.edu.vn

img Tô Mai Thanh

Chức vụ: Trưởng bộ môn Luật Kinh tế

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

ĐCCQ:

Email: tomaithanh@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

ĐCCQ:

Email: phamhongnhung74@yahoo.com.vn

img Hoàng Thị Giang

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: gianghoang@hvtc.edu.vn

img Phạm Thị Việt Hà

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: chipchipvn@yahoo.com

img Vũ Thị Thu Hương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: Thuhuong238hn@gmail.com

img Đỗ Thị Kiều Phương

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: phuongdothikieu@gmail.com

img Đỗ Ngọc Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: dnthanh212@yahoo.com

img Lê Thị Thanh

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: PGS.TS

ĐCCQ:

Email: lethithanh@hvtc.edu.vn

img Đoàn Thị Hải Yến

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: yen.hvtc@yahoo.com.vn

img Bùi Hà Hạnh Quyên

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: hanhquyen2606@gmail.com

img Nguyễn Thị Huệ

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ: 37525550

Email: nguyenthihue@hvtc.edu.vn

Trở về đầu trang