MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Quản lý Khoa học

 • Địa chỉ: Học viện Tài chính Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại: 024.32191967
 • Hòm thư: khoahoctc@yahoo.com
 • Fax:
 • Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoahoc

Ban Quản lý Khoa học thuộc Học viện Tài chính, được thành lập cùng với việc thành lập Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội theo Quyết định số 117/CP ngày 31 tháng 07 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ.

I. Liên hệ

- Ban Quản lý Khoa học

- Số điện thoại: 024.32191967

- Email: khoahoctc@hvtc.edu.vn

II.Quá trình  thành lập và phát triển

Ban Quản lý Khoa học được thành lập năm 1963 cùng với việc thành lập trường Đại học tài chính Kế toán theo quyết định số 117/CP ngày 31/07/ 1963 và Quyết định số 120/2001/QĐ –TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính.​

III. Chức năng nhiệm vụ

Căn cứ vào các quyết định

+  Quyết định số 120/2001/QĐ –TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính.

+ Quyết định sô 217/QĐ – HVTC-TCCB ngày 19/4/2002 quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý Khoa học

+ Quyết định số 1269/QĐ – BTC ngày 04/06/2010 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của HVTC

Ban QLKH có chức năng nhiệm vụ như sau:

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện, thực hiện quản lý chung các hoạt động khoa học và công nghệ trong Học viện, gồm:

1. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị thuộc Học viện tổ chức xây dựng định hướng, kế hoạch thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ hàng năm để trình giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Nghiên cứu, cụ thể hoá quy định, chích sách, chế độ về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, và hướng dẫn thực hiện đối với các đơn vị thuộc Học viện.

3.Tổ chức thực hiện in ấn, xuất bản: giáo trình, bài tập, tài liệu học tập phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, theo kế hoạch của Học viện;

4. Thực hiện giao đề tài, tư vấn ký hợp đồng nghiên cứu; kiểm tra đôn đốc các chủ nhiệm đề tài, đề án; các chủ biên giáo trình, tài liệu học tập đã được giao nhiệm vụ thực hiện đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng theo thẩm quyền quản lý.

5. Đề xuất và trình Giám đốc Học viện quyết định thành lập các hội đồng nghiệm thu, đánh giá công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý.

6. Chủ trì chuẩn bị, tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, thông tin khoa học cấp Học viện; xét duyệt kế hoạch các cuộc hội thảo cấp khoa, bộ môn, trung tâm.

7. Tổ chức công tác biên dịch tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của Học viện.

8. Thực hiện nhiệm vụ văn phòng của Hội đồng Khoa học & Đào tạo và Hội đồng chức danh Giáo sư cấp cơ sở của Học viện.

9. Quản lý kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ, hồ sơ công trình khoa học, lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức và các ấn phẩm khoa học phát hành.

10. Tổ chức hoạt động chuyển giao, xã hội hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ của Học viện.

11. Tổng hợp báo cáo Giám đốc Học viện và các cơ quan quản lý về tình hình thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ của Học viện.

12. Quản lý các hoạt động khoa học và công nghệ khác thuộc phạm vi và thẩm quyền được giao hoặc do Giám đốc Học viện phân công trong từng thời kỳ.

IV. Giới thiệu Ban lãnh đạo

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Phó Trưởng ban Ngô Thanh Hoàng PGS.TS 0912.792.999

ngothanhhoang@hvtc.edu.vn

Phó Trưởng ban Nguyễn Thị Thúy Nga Tiến sỹ 0982701556 nguyenthithuynga@hvtc.edu.vn
 • Phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo

Phó Trưởng ban

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về toàn bộ hoạt động của Ban Quản lý khoa học:

- Công tác quản lý cán bộ, chuyên viên; phân công công việc cho từng cán bộ, chuyên viên trong Ban

- Công tác quản lý NCKH&CN của cán bộ, giáo viên

- Công tác quản lý NCKH của sinh viên

- Công tác in ấn, xuất bản, chuyển giao và xã hội hoá các sản phẩm KH&CN của Học viện

- Công tác thi đua khen thưởng

- Công tác quản lý lao động, cơ sở vật chất

- Thường trực Hội đồng Khoa học và đào tạo; Hội đồng chức danh Giáo sư cơ sở

- Thành viên Hội đồng Khoa học ngành Tài chính; Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện; Hội đồng tự đánh giá của Học viện; Hội đồng biên tập Tạp chí, Nội san

- Các công việc khác của Ban và của Học viện

Phó Trưởng ban

PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng

TS. Nguyễn Thị Thúy Nga

V. Thành tích của Đơn vị

* Nhận huân chương lao động hạng 3 năm học 2004 - 2005

 • Năm học 2010 – 2011: Tập thể lao động tiên tiến
 • Năm học  2011 -2012: Tập thể lao động tiên tiến
 • Năm học  2012 – 2013: Tập thể lao động Tiên tiến
 • Năm hoc  2013 – 2014: Tập thể lao động Xuất sắc
 • Năm học  2014 – 2015: Tập thể lao động Xuất sắc
Trở về đầu trang