MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Hội cựu chiến binh

  • Địa chỉ:
  • Điện thoại:
  • Hòm thư:
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn


Chủ tịch: 
Ths. Trương Văn Quý
Phó chủ tịch: 
Đặng Đình Thám
 

Các ủy viên: 

- Dương Văn Hướng

- Trịnh Đình Hùng

- Bùi Đường Nghiêu

1. Lich sử hình thành: 

Hội cựu chiến binh (HCCB) trường Đaị học Tài chính kế toán Hà nội được thành lập ngày 27 / 04 / 2000 theo quyết định số 90 QĐ-TC của BCH hội CCB thành phố Hà nội. Số hội viên lúc đầu là 56 đ/c. 

Ngày 04 / 03 / 2003 đổi tên thành Hội CCB Học viện Tài chính trực thuộc Hội  CCB  TP Hà Nội. Số hội viên hiện nay lên tới 106 đ/c.

2. Chức năng, nhiệm vụ: 

2.1 Chức năng:

Hội CCB đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của CCB Tham mưu cho cấp uỷ và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động CCB thực hiện các nhiệm vị chính trị -xã hội của cách mạng, của Hội Tham gia giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và viên chức Nhà nước.

  2.2 Nhiệm vụ :    

- Tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, động viên CCB tiếp tục rèn luyện, phấn đấu  nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo  đức cách mạng, trình  độ hiểu biết  về đường lối  chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiến thức về kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật...Thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, người  cán bộ, viên chức, kiên quyết đấu tranh chống những quan điểm tư tưởng sai trái, ngăn ngừa và khắc phục tư tưởng bảo thủ, trì trệ, công thần...     

- Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội, chống âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh.     

-Tổ chức chăm lo giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa, tương trợ nhau trong cuộc sống, bảo vệ những quyền lợi chính đáng và hợp pháp của CCB, kiến nghị với Đảng và Nhà nước trong xây dựng và thực hiện những chính sách đối với CCB, chính sách hậu phương quân đội.   

- Tham gia thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước của hậu phương.     

- Góp phần tích cực vào việc giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tinh thần yêu nước, yêu CNXH, tiếp bước các thế hệ đi trước để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tập hợp, bồi dưỡng, động viên, phát huy vai trò tích cực của cựu quân nhân ở cơ sở.     

- Tham gia hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần vào việc thực hiện đường lối chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

3. Một số hoạt động từ ngày thành lập tới nay

- Về công tác tổ chức : Thường xuyên củng cố và kiệm toàn cơ cấu tổ chức Hội cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan.     

- Thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của Hội giữ gìn và phát huy tốt bản chất, truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" của toàn thể hội viên. Mỗi Hội viên dù ở cương vị nào cũng hoàn thành tốt các công việc được giao và lập những thành tích suất sắc.   

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể khác làm tốt công tác giáo dục truyền thống thông qua các hoạt động thể thao, văn hoá, văn nghệ...     

- Tham gia tích cực các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà tình nghĩa, xoá đói giảm nghèo v.v...    

- Thường xuyên chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, đặc biệt là những lúc họ ốm đau, có người thân mất hoặc gặp khó khăn trong cuộc sống đều được động viên thăm hỏi  kịp thời.

Trở về đầu trang