MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Văn phòng

  • Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.38389326
  • Hòm thư: vanphonghocvien@hvtc.edu.vn
  • Fax: 024.38388906
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Văn phòng có nhiệm vụ giúp Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch công tác, đôn đốc và theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Học viện. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và các công tác khác do Giám đốc Học viện giao

I. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

Theo Quyết định 218/QĐ-HVTC-TCCB ngày 19/4/2002 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Học viện:

Văn phòng có nhiệm vụ giúp Giám đốc Học viện xây dựng kế hoạch công tác, đôn đốc và theo dõi việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác của Học viện. Tổ chức thực hiện công tác hành chính, tổng hợp và các công tác khác do Giám đốc Học viện giao: 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm của Học viện; thông báo đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện chương trình công tác đã được phê duyệt và ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện đến các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện; đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch công tác ở các đơn vị thuộc, trực thuộc Học viện theo định kỳ hoặc đột xuất.         

- Tổ chức chuẩn bị và thực hiện chương trình, nội dung các cuộc họp và làm việc của lãnh đạo Học viện với các đơn vị trong và ngoài Học viện; là đầu mối phối hợp giữa các đơn vị trong Học viện để giải quyết các công việc chung của Học viện.

- Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo đúng quy định của Nhà nước; thực hiện công tác đánh máy, in, nhân bản và lưu hành các văn bản, tài liệu phục vụ kịp thời nhiệm vụ của Học viện. Thực hiện các quy định của Nhà nước về giữ bí mật thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Học viện.

- Hướng dẫn thực hiện thống nhất trong Học viện về hình thức các văn bản theo đúng quy định của Bộ và Nhà nước; kiểm tra, thẩm định về nội dung và chịu trách nhiệm về thủ tục hành chính, tính pháp lý của các văn bản do Học viện ban hành.

- Thực hiện nhiệm vụ lễ tân, phục vụ nước, chuẩn bị hội trường họp của Học viện.  
- Thực hiện việc quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ công tác của Học viện, đảm bảo sử dụng và quản lý an toàn phương tiện hiện có.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện thực hiện công tác thi đua, khen thưởng công chức, viên chức hàng năm để báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng Học viện quyết định.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ tài sản, an ninh - trật tự những trụ sở làm việc của Học viện.

- Thực hiện trang trí khánh tiết phục vụ các Hội nghị, hội thảo cấp Học viện như: Lễ khai giảng, Bế giảng, Hội nghị khoa học, Đại hội Đảng, Hội nghị cán bộ viên chức, Đại hội các đoàn thể...

- Văn phòng được quyền yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện cung cấp thông tin, tài liệu liên quan phục vụ nhiệm vụ được giao. Chuyển trả và yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện hoàn thiện các đề án, hồ sơ, tài liệu khi nội dung và hình thức văn bản không đảm bảo theo quy định của Nhà nước. Ký các văn bản trong quan hệ công tác với các đơn vị bên ngoài khi được lãnh đạo Học viện uỷ quyền.

- Thu thập tư liệu để trang bị và phát triển phòng truyền thống của Học viện phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và học tập

- Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động của Học viện thông qua các hình thức: phát thanh, truyền hình, báo ảnh, bản tin, khẩu hiệu, panô áp phích....

-  Nhiệm vụ, quyền hạn của lãnh đạo Văn phòng Học viện: Chánh văn phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về quản lý và tổ chức chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng được Học viện giao phân công công việc cho các Phó Văn phòng. Các Phó văn phòng là người giúp việc cho Chánh văn phòng, có nhiệm vụ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Văn phòng. Quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, viên chức và có trách nhiệm phổ biến các văn bản, quy chế, quy định tới toàn thể cán bộ, công chức viên chức của Văn phòng.

II. Ban Lãnh đạo:

1. Chánh Văn phòng:

PGS.,TS. Nguyễn Lê Cường

Điện thoại: 024. 32191997             Email: 

- Quản lý chung theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng

- Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng và tham gia các Hội đồng có thành phần của Văn phòng

- Giúp Lãnh đạo Học viện điều độ giải quyết công việc hàng ngày

- Phụ trách trực tiếp mảng kế hoạch, tổng hợp, thi đua khen thưởng

- Dự thảo các văn bản, các báo cáo sơ kết, tổng kết, phương hướng nhiệm vụ học kỳ, năm học và các văn bản khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng.

  1. Phó Chánh Văn phòng:

Ths. Trần Thanh Mai

Điện thoại: 024. 32191993          Email: thanhmaihvtc@gmail.com

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng trực tiếp phụ trách các mảng công việc sau:

- Tham gia hoàn thiện các văn bản trước khi trình Ban Giám đốc

- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ tổ chức, khai thác các tài liệu lưu trữ

- Ký giấy giới thiệu, giấy lĩnh tiền, bưu phẩm giấy đi đường xác nhận các bản sao

- Phụ trách lễ tân, khánh tiết quản lý phòng họp, quản lý và sử dụng các nguồn lực vật chất thuộc Văn phòng quản lý

- Lập kế hoạch sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng

- Phụ trách công tác pháp chế

- Kiểm tra quy trình, thủ tục hồ sơ NCS trình Giám đốc quyết định.

  1. Phó Chánh Văn phòng: 

Ths. Vũ Văn Khiên

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng và trực tiếp phụ trách các công việc:

          - Phụ trách công tác thông tin, tuyên truyền; tổ chức các sự kiện.

          - Điểm báo phục vụ Lãnh đạo Học viện.

          - Xử lý công văn đi; các báo cáo trình Bộ.

          - Phụ trách công tác bảo vệ, an ninh; trực tiếp quản lý tổ bảo vệ.

          - Phụ trách Tổ xe.

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chánh văn phòng.

III. Thành tích của đơn vị:

Luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Nhiều năm liền được công nhận là Tập thể Lao động xuất sắc và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như:

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Các mẫu văn bản của Học viện Tài chính: (Bấm vào link dưới để download)
 
  * Mẫu logo của Học viện

img Nguyễn Lê Cường

Chức vụ: Chánh Văn phòng

Học hàm, học vị: PGS.TS

ĐCCQ:

Email: cuonghvtc@gmail.com

img Trần Thanh Mai

Chức vụ: Phó chánh VP

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 024. 32191993

Email: thanhmaihvtc@gmail.com

img Vũ Văn Khiên

Chức vụ: Phó Chánh văn phòng

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ:

Email:

img Mai Thị Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

ĐCCQ:

Email: maithuy@hvtc.edu.vn

img Đặng Thị Ngọc Nhung

Chức vụ: Cán sự

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: trangnhung@hvtc.edu.vn

img Lã Đình Hưng

Chức vụ: Cán sự

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: hungladinh@gmail.com

img Nguyễn Thị Cẩm Linh

Chức vụ: Cán sự

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email: nguyencamlinh@hvtc.edu.vn

img Lê Chí Hiếu

Chức vụ: Cán sự

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ:

Email: lechihieu@hvtc.edu.vn

img Cao Hà My

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: caohamy@hvtc.edu.vn

img Đinh Thị Hương

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email: dinhthihuong@hvtc.edu.vn

img Phạm Sỹ Điều

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Kim Hiếu

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trần Anh Hùng

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Đức Tôn

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Đào Xuân Dũng

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trương Văn Long

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Hồ Văn Nam

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Trần Minh Phương

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Nguyễn Văn Thực

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

img Bùi Quốc Bình

Chức vụ: Nhân viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ:

Email:

Trở về đầu trang