MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Công đoàn

  • Địa chỉ: P201, tầng 2 nhà Thư viện, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 04 37521866
  • Hòm thư: congdoan@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Các lãnh đạo Công đoàn Học viện:

                 

               Chủ tịch: PGS.,TS. Nguyễn Vũ Việt
                
                         Phó chủ tịch: PGS.,TS. Lê Xuân Trường
Phó chủ tịch: Nguyễn Hồ Phi Hà
 I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Công đoàn Học viện Tài chính được thành lập theo quyết định số 297/QĐ-TC ngày 25/12/2001 của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị: Công đoàn Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội, Công đoàn Viện Khoa học Tài chính và Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Tài chính.

Tháng 2 năm 2003, Công đoàn Học viện Tài chính chuyển về sinh hoạt tại Công đoàn Bộ Tài chính với 22 Công đoàn bộ phận và 596 đoàn viên.

Thực hiện quyết định số 115/2003/QĐ- BTC ngày 25/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc chuyển Viện Nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ vào trực thuộc Học viện Tài chính, Công đoàn Học viện tiếp nhận thêm Công đoàn Viện Nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả từ ngày 01/8/2003.

Do có sự thay đổi về tổ chức nên từ năm 2004 đến nay, Công đoàn Học viện đã thành lập thêm các Công đoàn bộ phận sau:

- Công đoàn Ban Thanh tra giáo dục;

-  Công đoàn Ban Quản lý dự án;

- Công đoàn Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học;

- Công đoàn Viện Kinh tế - Tài chính (trên cơ sở sáp nhập Công đoàn Viện Nghiên cứu khoa học thị trường - giá cả và Công đoàn Viện Khoa học Tài chính);

- Công đoàn Viện Đào tạo quốc tế;

- Công đoàn Thư viện; Công đoàn Trung tâm Thông tin (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Trung tâm Thông tin và Thư viện);

- Công đoàn Khoa Ngoại ngữ (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Khoa Cơ bản);

- Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT;

- Công đoàn Ban Khảo thí và quản lý chất lượng;

- Công đoàn Khối các Văn phòng Đảng – Đoàn (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Ban Công tác chính trị);

- Công đoàn Ban Công tác chính trị và sinh viên (trên cơ sở sáp nhập Công đoàn Ban Quản lý sinh viên và Công đoàn Ban Công tác chính trị);

- Công đoàn Trạm Y tế (trên cơ sở tách ra từ Công đoàn Văn phòng Học viện);

- Sáp nhập Công đoàn Ban Quản trị thiết bị và Ban Quản lý dự án;

- Chuyển giao Công đoàn Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ về Công đoàn Bộ Tài chính và 34 đoàn viên Công đoàn Viện khoa học Tài chính về Công đoàn Viện Chiến lược và Chính sách tài chính – Bộ Tài chính.

Tính đến tháng 12/2019, có 32 Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Học viện đã tăng lên với 681 đoàn viên.

II. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Địa chỉ: P201, tầng 2 nhà Thư viện, Học viện Tài chính, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Email: congdoan@hvtc.edu.vn

- Điện thoại: 04.37521866

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐƠN VỊ

Theo Quyết định số 15/QĐ – CĐHV ngày 26 tháng 02 năm 2020 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của Công đoàn Học viện Tài chính Khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

IV. NHỮNG THÔNG TIN GIỚI THIỆU KHÁC

A. CÁC NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Học viện Tài chính đã trải qua 06 nhiệm kỳ đại hội đại biểu, chưa kể các kỳ đại hội của Công đoàn Trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội (Tiền thân của Công đoàn Học viện Tài chính):

- Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ I, nhiệm kỳ 2003 – 2005

- Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ II, nhiệm kỳ 2005 – 2008

- Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ III, nhiệm kỳ 2008 – 2011

- Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2011 – 2014

- Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 – 2019

- Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019  2024 

B. CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

- PGS.TS Nguyễn Huy Thịnh: 2001 - 2005

- PGS.TS Vũ Thị Bạch Tuyết: 2006 – 2008

- PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ:   2009 – 2014

- PGS.TS Phạm Văn Liên:       2015 – 2019

- PGS.TS Nguyễn Vũ Việt:  2019 2024

C. THÀNH TÍCH

 Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Học viện Tài chính liên tục đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc, trong đó:

- Năm học 2000 - 2001: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

- Năm học 2001 - 2002: Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2003: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm 2004: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

- Năm học 2005 - 2006: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2006 - 2007: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

- Năm 2008: Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì

- Năm học 2009 - 2010: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2010 - 2011: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2011 - 2012: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2012 - 2013: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2013 - 2014: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen

- Năm học 2014 - 2015: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2015 - 2016: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2016 - 2017: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2017 - 2018: Công đoàn Viên chức Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

- Năm học 2018 - 2019: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc

D. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NHIỆM KỲ 2019 - 2024 

I/ Ban Thường vụ Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2019 – 2024

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Vũ Việt

Ban Giám đốc Học viện

Chủ tịch

2

Lê Xuân Trường

Khoa Thuế & Hải quan

Phó Chủ tịch TT

3

Nguyễn Hồ Phi Hà

Khoa Tài chính doanh nghiệp

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Mạnh Thiều

Ban Tổ chức cán bộ

UVTV

5

Vũ Văn Khiên

Văn phòng Học viện

UVTV

II/ Ủy ban kiểm tra Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2019 - 2024 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Mạnh Thiều

Ban Tổ chức cán bộ

Chủ nhiệm

2

Nghiêm Văn Bảy

Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

UV

3

Nguyễn Thị Bích Phương

Ban Thanh tra Giáo dục

UV

III/ Danh sách BCH Công đoàn Học viện nhiệm kỳ 2019 - 2024 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Vũ Việt

Ban Giám đốc Học viện

Chủ tịch

2

Lê Xuân Trường

Khoa Thuế và Hải quan

Phó Chủ tịch TT

3

Nguyễn Hồ Phi Hà

Khoa Tài chính doanh nghiệp

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Mạnh Thiều

Ban Tổ chức cán bộ

UVTV

5

Vũ Văn Khiên

Văn phòng Học viện

UVTV

6

Nghiêm Văn Bảy

Khoa Ngân hàng - Bảo hiểm

UV BCH

7

Phạm Thị Hoàng Phương

Khoa Tài chính công

UV BCH

8

Nguyễn Lê Mai

Ban Tài chính Kế toán

UV BCH

9

Tạ Đình Hòa

Khoa Ngoại ngữ

UV BCH

10

Đặng Thế Hưng

Khoa Kế toán

UV BCH

11

  Nguyễn Đình Sơn Thành

Ban Quản trị Thiết bị

UV BCH

12

Hoàng Thị Thịnh

Khối VP Đảng - Đoàn

UV BCH

13

  Nguyễn Thị Hương Thủy

Ban Khảo thí & Quản lý CL

UV BCH

14

Đàm Tuấn Anh

Khoa Cơ bản

UV BCH

15

Phạm Minh Việt

Ban Quản lý Đào tạo

UV BCH

IV/ Các Ban thuộc Công đoàn Học viện

STT

Họ và tên

Chức vụ Công đoàn

Trách nhiệm

I

Ban Tổ chức - Thi đua

 

 

1

Nguyễn Vũ Việt              

Chủ tịch  

Trưởng ban

2

Lê Xuân Trường

Phó Chủ tịch TT   

P.Trưởng ban

3

Nguyễn Mạnh Thiều

Ủy viên thường vụ

Uỷ viên

II

Ban Tuyên giáo - VT

 

 

1

Vũ Văn Khiên

Ủy viên thường vụ

Trưởng ban

2

Tạ Đình Hòa

Ủy viên BCH

P. Trưởng ban

3

Đàm Tuấn Anh

Ủy viên BCH

Uỷ viên

4

Đào Thị Loan

Ban CTCT&SV

Uỷ viên

5

Nguyễn Đình Sơn Thành

Ủy viên BCH  

Uỷ viên

III

Ban Nữ công

 

 

1

Nguyễn Hồ Phi Hà

Phó Chủ tịch  

Trưởng ban

2

Nguyễn Lê Mai

Ủy viên BCH  

P.Trưởng ban

3

Hoàng Thị Thịnh     

Chuyên trách CĐ

Uỷ viên

4

Trương Thị Anh Đào

Ban Tổ chức Cán bộ

Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Hương Thủy

Ủy viên BCH  

Uỷ viên

IV

Ban Chuyên môn

 

 

1

Lê Xuân Trường

Phó Chủ tịch TT  

Trưởng ban

2

Nghiêm Văn Bảy

Ủy viên BCH

P. Trưởng ban

3

Đặng Thế Hưng

Ủy viên BCH

Uỷ viên

4

Phạm Minh Việt

Ủy viên BCH

Uỷ viên

5

Phạm Thị Hoàng Phương

Ủy viên BCH

Uỷ viên

V

Ban Kinh tế - CS - XH

 

 

1

Nguyễn Thị Hương Thủy

Ủy viên BCH  

Trưởng ban

2

Hoàng Thị Thịnh

Ủy viên BCH

P.Trưởng ban

3

Nguyễn Đình Sơn Thành

Ủy viên BCH

Uỷ viên

4

Nguyễn Lê Mai

Ủy viên BCH

Uỷ viên

5

Phạm Thị Hoàng Phương

Ủy viên BCH

Uỷ viên

6

Vũ Thị Phương Liên

Khoa Kế toán

Uỷ viên

VI

Tổ giúp việc tài chính CĐ

 

 

1

Nguyễn Lê Mai

Ủy viên BCH  

Tổ trưởng

2

Hoàng Thị Thịnh

Chuyên trách CĐ

Uỷ viên

3

Vũ Văn Khiên

Ủy viên thường vụ

Uỷ viên

 V/ Phân công nhiệm vụ phụ trách các Công đoàn bộ phận

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phụ trách Công đoàn bộ phận

1

Nguyễn Vũ Việt              

Chủ tịch

Phụ trách chung

2

Lê Xuân Trường

P. Chủ tịch TT

Khoa Thuế - HQ,  Khoa QTKD

3

Nguyễn Hồ Phi Hà

Phó Chủ tịch

Khoa TCDN,

 Khoa Kinh tế

4

Nguyễn Mạnh Thiều

Uỷ viên TV

Ban TCCB, Ban QLKH, Ban CTCT& SV

5

 Vũ Văn Khiên

Uỷ viên TV

 

VPHV, Viện ĐTQT,  Ban Thanh tra GD

6

Nghiêm Văn Bảy

UV BCH

Khoa NH - BH,

Khoa TCQT

7

Đặng Thế Hưng

UV BCH

Khoa Kế toán,

Khoa LLCT,

8

Nguyễn Đình Sơn Thành

    UV BCH

      CĐHV

Ban QTTB &QLDA, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học, Trung tâm TT

9

 Hoàng Thị Thịnh

UV BCH CĐHV

Khối VP Đảng - Đoàn,

Viện KT - TC

10

Đàm Tuấn Anh

UV BCH CĐHV

 Khoa Cơ bản,

 Khoa HTTTKT

11

Tạ Đình Hòa

UV BCH CĐHV

Khoa Ngoại ngữ,

Khoa Tại chức

12

Phạm Thị Hoàng Phương

UV BCH CĐHV

Khoa TCC, Khoa SĐH

13

Nguyễn Thị Hương Thủy

UV BCH CĐHV

Ban Khảo thí & QLCL, Y tế , Ban HTQT

14

Nguyễn Lê Mai

UV BCH CĐHV

Ban TCKT, Thư viện

15

Phạm Minh Việt

UV BCH CĐHV

Ban QLĐT, Trung tâm BD & Tư vấn TCKT

E. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN NHIỆM KỲ 2019 – 2024

STT Họ và tên Đơn vị Chức vụ CĐ
1 Đặng Thế Hưng Khoa Kế toán Chủ tịch
2 Nguyễn Hải Vân - Phó Chủ tịch
3 Phí Thị Kiều Anh - UV
4 Nguyễn Thu Hiền - UV
5 Nguyễn Thanh Thủy - UV
6 Nguyễn Thị Hà Khoa Tài chính DN Chủ tịch
7 Trần Đức Trung - Phó Chủ tịch
8 Lâm Thị Thanh Huyền - UV
9 Nguyễn Hữu Xuân Trường Khoa Hệ thống TT- KT Chủ tịch
10 Hoàng Thị Thanh Liễu - Phó Chủ tịch
11 Ngô Tiến Dũng - UV
12 Cao Thị Thảo Khoa Lý luận chính trị Chủ tịch
13 Vũ Thị Thu Hương - Phó Chủ tịch
14 Phạm Quỳnh Trang - UV
15 Nghiêm Văn Bảy Khoa Ngân hàng Bảo hiểm Chủ tịch
16 Trần Thị Lan - Phó Chủ tịch
17 Hoàng Thị Bích Hà - UV
18 Nguyễn Thị Hằng Nga Khoa Quản trị kinh doanh Chủ tịch
19 Nguyễn Quang Sáng - Phó Chủ tịch
20 Nguyễn Thị Nhung - UV
21 Phạm Thị Hoàng Phương Khoa Tài chính công Chủ tịch
22 Vũ Quốc Dũng - Phó Chủ tịch
23 Nguyễn Thanh Giang - UV
24 Phan Tiến Nam Khoa Tài chính Quốc tế Chủ tịch
25 Hà Thị Liên - Phó Chủ tịch
26 Cao Phương Thảo - UV
27 Trần Thị Phương Dịu Khoa Kinh tế Chủ tịch
28 Phạm Thị Thu Dung - Phó Chủ tịch
29 Nguyễn Thị Huệ - UV
30 Trần Huy Thảo Khoa Cơ bản Chủ tịch
31 Đào Thị Kim Cúc - Phó Chủ tịch
32 Nguyễn Thị Quỳnh Nga - UV
33 Trần Thị Thu Nga Khoa Ngoại ngữ Chủ tịch
34 Đoàn Thị Thuỷ - Phó Chủ tịch
35 Vũ Quỳnh Nga - UV
36 Trần Đức Phó Viện Kinh tế Tài chính Chủ tịch
37 Đào Thị Liên - Phó Chủ tịch
38 Vũ Thị Đào - UV
39 Đặng Việt Hùng Ban QTTB & Ban QLDA Chủ tịch
40 Ngô Văn Quyết - Phó Chủ tịch
41 Trần Thị Thu Hà - UV
42 Nguyễn Thị Minh Hằng Khoa Thuế - HQ Chủ tịch
43 Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Chủ tịch
44 Trần Thanh Hường Viện Đào tạo Quốc tế Chủ tịch
45 Đinh Thị Thảo - Phó Chủ tịch
46 Trương Thị Anh Đào Ban Tổ chức cán bộ Chủ tịch
47 Nguyễn Phi Anh - Phó Chủ tịch
48 Hà Thị Mai Lan Ban Tài chính kế toán Chủ tịch
49 Ngô Thị Tuyến - Phó Chủ tịch
50 Phạm Minh Việt Ban Quản lý đào tạo Chủ tịch
51 Hoàng Thị Yến - Phó Chủ tịch
52 Nguyễn Thị Hoàng Thanh Ban Khảo thí & QLCL Chủ tịch
53 Đào Lan Hương - Phó Chủ tịch
54 Vũ Hưng Ban CTCT & SV Chủ tịch
55 Trịnh Thị Nhũ - Phó Chủ tịch
56 Vũ Văn Khiên Văn phòng Học viện Chủ tịch
57 Mai Thị Thủy - Phó Chủ tịch
58 Ngô Văn Hậu Trung tâm BD & TVTCKT Chủ tịch
59 Lê Thị Hồng Nhung - Phó Chủ tịch
60 Trần Thị Thanh Hằng Thư viện Chủ tịch
61 Nguyễn Thị Soa - Phó Chủ tịch
62 Nguyễn Thị Ánh Hồng Ban Hợp tác Quốc tế Chủ tịch
63 Hoàng Công Cường Ban Thanh tra GD Chủ tịch
64 Nguyễn Thị Thúy Nga Ban Quản lý khoa học Chủ tịch
65 Hoàng Thị Thịnh Khối VP Đảng - Đoàn Chủ tịch
66 Trần Hồng Hạnh Khoa sau Đại học Chủ tịch
67 Lê Thanh Xuân Khoa Tại chức Chủ tịch
68 Nguyễn Tiến Huy Trung tâm Thông tin Chủ tịch
69 Nguyễn Thị Loan Trạm Y tế Chủ tịch
70 Ngô Hải Trung tâm Ngoại ngữ - TH Chủ tịch

Danh sách có 70 người.

  

Trở về đầu trang