MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

  • Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • Điện thoại: 0437520296
  • Hòm thư: Khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn
  • Fax:
  • Website: http://hvtc.edu.vn

Sau 4 năm hoạt động, để phù hợp với tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Giám đốc Học viện đã đổi tên Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo thành Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng vào tháng 10 năm 2010.

I. Liên hệ

- Tên đơn vị: Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

- Số điện thoại liên hệ: 0437520296

- Email: khaothi_qlcl@hvtc.edu.vn

II. Quá trình thành lập và phát triển của đơn vị

Nhằm đảm bảo chất lượng Giáo dục và thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Quyết định số 38/QĐ-BGD&ĐT do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành ngày 02/12/2004 về việc Kiểm định chất lượng trong các trường Đại học, Học viện Tài chính đã thành lập Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo vào ngày 5 tháng 9 năm 2006 theo Quyết định 641/QĐ-HVTC. Sau 4 năm hoạt động, để phù hợp với tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Giám đốc Học viện đã đổi tên Ban Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo thành Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng vào tháng 10 năm 2010.

III. Chức năng 

Tham mưu, giúp Giám đốc Học viện quản lý và điều hành công tác khảo thí, quản lý chất lượng đào tạo của Học viện theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực giáo dục.

IV. Nhiệm vụ

* Công tác khảo thí

- Xây dựng chương trình công tác khảo thí đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, đáp ứng nhu cầu chung của ngành Giáo dục - Đào tạo, phù hợp với đặc thù của Học viện nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Giám đốc trong việc ban hành các Quy định Chuẩn đầu ra và triển khai chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các hệ đào tạo đại học của Học viện.

- Chủ trì xây dựng và tham mưu cho Giám đốc ban hành các văn bản quản lý, quy trình thi - kiểm tra, hướng dẫn về công tác khảo thí, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các văn bản về công tác khảo thí sau khi được ban hành.

- Giám sát việc xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi tự luận, thi vấn đáp và trắc nghiệm cho tất cả các môn học trong Học viện.

-  Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các kỳ thi tuyển sinh, kỳ thi tốt nghiệp và tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của trường theo phân cấp; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và công tác phúc khảo bài thi.

- Thực hiện quản lý kết quả học tập của sinh viên, tổng hợp, đánh giá và phân loại kết quả học tập của sinh viên

- Tổ chức thực hiện đổi mới công tác thi, kiểm tra. Đề xuất, trang bị các phương tiện kỹ thuật cần thiết phục vụ cho quá trình tổ chức thi, chấm thi, đánh giá kết quả thi. Triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ vào các hoạt động khảo thí của Học viện.

- Kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm về công tác khảo thí của Học viện và báo cáo kết quả cho Ban Giám đốc.

* Công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng

- Giúp Giám đốc triển khai thực hiện đường lối, chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện các nội dung về đảm bảo chất lượng giáo dục trong bộ tiêu chí đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, xây dựng và thực hiện tự đánh giá về công tác đảm bảo chất lượng của Học viện theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung công việc, tích lũy các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và chương trình kiểm định chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tham gia các đợt tập huấn chuyên môn hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng; tổ chức tập huấn cho cán bộ, giảng viên của Học viện về công tác kiểm định và đảm bảo chất lượng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan đến chức năng được Giám đốc giao (triển khai các kỳ thi Olympic Quốc gia, tham gia xây dựng quy chế đào tạo của Học viện, các hoạt động hợp tác với các cơ quan, tổ chức ngoài Học viện về khảo thí và đảm bảo chất lượng…)

V. Lãnh đạo Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

Chức vụ

Học và tên

Học vị

ĐT

Email

Phó trưởng ban (PT) Phạm Thị Mai Oanh Thạc sỹ

0437520298

(số máy lẻ 309)

phammaioanh@hvtc.edu.vn
Phó trưởng ban Nguyễn Thị Hương Thủy Thạc sỹ

0437520298

(số máy lẻ 305)

 

tamthuy1201@gmail.com

Trưởng ban

Công việc phụ trách:

- Chỉ đạo chung các hoạt động chuyên môn của Ban

- Trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ và nhân sự; thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong Ban; Tham gia các Hội đồng của Học viện mà Ban là Thành viên.

- Phụ trách công tác quản lý chất lượng, quản lý kết quả học tập của sinh viên; ký các giấy tờ liên quan đến thực tập, bảng điểm và các quyết định liên quan của sinh viên.

Phó trưởng ban (PT)

Ths. Phạm Thị Mai Oanh

Công việc phụ trách:

- Chỉ đạo chung các hoạt động chuyên môn của Ban;

- Trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại, tổ chức cán bộ và nhân sự; thi đua, khen thưởng và kỷ luật trong Ban. Tham gia các hội đồng của Học viện mà Ban là thành viên.

- Phụ trách công tác Quản lý chất lượng: Thường trực Hội đồng Kiểm định của Học viện, báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch kiểm định của Học viện.

 - Phụ trách công tác đánh giá ngoài chất lượng trường đại học, chương trình đào tạo các ngành học để Bộ GD&ĐT cấp chứng nhận cấp độ chất lượng trường đại học.

-  Phụ trách công tác lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đối với các đối tượng liên quan.

- Phụ trách công tác tổ chức thi: Phân công cán bộ trong Ban tổ chức thi hết môn; Bố trí hội trường, danh sách sinh viên thi lại (kể cả thi bổ sung – thi vét) theo kế hoạch của Học viện.

- Tổ chức triển khai công tác lấy ý kiến các đối tượng về chất lượng đào tạo, NCKH của Học viện.

- Ký giấy liên hệ thực tập, bảng điểm và các quyết định liên quan đến sinh viên.

- Phê duyệt công văn của Ban.          

- Tham gia các công việc khác khi được phân công.

Công việc phụ trách:

 - Phụ trách quản lý ngân hàng đề thi, quản lý bài thi hết môn các hệ do Ban phụ trách; giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại kết quả thi; Mở sổ theo dõi giao nhận đề thi, bài thi hết môn làm cơ sở để xác nhận thanh toán tiền ra đề thi, chấm thi, chấm phúc tra của từng bộ môn, tổng hợp, xác nhận số lượng bài thi theo yêu cầu.

- Tổng hợp kết quả học tập, xét phân loại kết quả học tập của sinh viên kết thúc học kỳ,   ký bảng điểm của sinh viên đang học.

- Tham gia các hội đồng của Học viện mà Ban là thành viên (Khi được phân công).

- Phụ trách nghiên cứu xây dựng, rà soát chỉnh sửa, đề xuất tổ chức, triển khai các hoạt động thực hiện chuẩn đầu ra.

- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng.

- Phụ trách các công việc liên quan đến đội tuyển của Học viện dự thi Olympic.

- Phụ trách công tác ấn phẩm phục vụ các công việc của Ban.

- Tham gia các công việc khác khi được phân công.

VI. Thành tích của Ban Khảo thí và Quản lý chất lượng

- Tập thể Lao động xuất sắc các năm 2006-2007, 2008-2009

- Bằng Khen của Bộ Trưởng các năm 2007-2008,  2009-2010,  2010-2011, 2012-2013, 2013-2014

- Bằng Khen của Thủ Tướng Chính Phủ năm 2013.

img Phạm Thị Mai Oanh

Chức vụ: Phó trưởng ban - PT

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 309)

Email: phammaioanh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Hương Thủy

Chức vụ: Phó trưởng ban

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 305)

Email: tamthuy1201@gmail.com

img Nguyễn Thị Kim Loan

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 303)

Email: nguyenkimloan.hvtc@gmail.com

img Nguyễn Thị Hoàng Thanh

Chức vụ: Chuyên viên chính; Chủ tịch CĐ Ban

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 305)

Email: thanh0877@gmail.com

img Nguyễn Tiến Thu

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 305)

Email: thunt@hvtc.edu.vn

img Đỗ Thị Thanh Thủy

Chức vụ: Chuyên viên chính

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 309)

Email: thuy_ktkd@yahoo.com.vn

img Nguyễn Thị Hồng Tâm

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 305)

Email: hongtam.hvtc@gmail.com

img Nguyễn Thị Ngọc Lan

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 305)

Email: ngoclan_hvtc@gmail.com

img Nguyễn Thành Giang

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 0437520298 (số máy lẻ 309)

Email: thanhgiang_2603@yahoo.com

img Đào Lan Hương

Chức vụ: Chuyên viên - Phó Chủ tịch CĐ Ban

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

img Lê Thúy Quỳnh

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ:

Email:

Trở về đầu trang