MENU

Danh sách đơn vị

img

Thông tin đơn vị

Viện Kinh tế Tài chính

  • Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biện, thành phố Hà Nội.
  • Điện thoại: 04. 39334139
  • Hòm thư: vienkttc@hvtc.edu.vn
  • Fax: 024. 39334139
  • Website: http://ief.edu.vn/Trang-chu.html

Viện Kinh tế - Tài chính được thành lập tháng 3/2010 trên cơ sở sáp nhập hai Viện: Viện Khoa học Tài chính (thành lập năm 1961) và Viện Nghiên cứu Khoa học thị trường giá cả (thành lập năm 1981).
Viện trưởng: 
 
PGS.,TS. Nguyễn Bá Minh

Các Phó viện trưởng:

TS. Nguyễn Đức Độ

 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết Anh

 

I. Liên hệ:

- Địa chỉ: 162 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biện, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04. 39334139

- Email: vienkttc@hvtc.edu.vn

- Fax: 04. 38353475

- Website: www.ief.edu.vn

II. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, đề xuất hoạch định chính sách tài chính

- Nghiên cứu, đề xuất luận cứ khoa học về kinh tế, tài chính phục vụ công tác hoạch định chính sách của Bộ Tài chính.

- Phối hợp xây dựng và tham gia phản biện các chính sách tài chính của đơn vị trong Bộ Tài chính.

2. Nghiên cứu khoa học

- Nghiên cứu những vấn đề lý luận về kinh tế, tài chính và hệ thống tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dưới các hình thức giao nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch, giao trực tiếp, giao theo phương thức tuyển chọn, đấu thầu.

- Tổ chức thực hiện các chương trình, đề tài, đề án, chương trình, dự án, tư vấn về tài chính theo yêu cầu của các cơ quan quản lý, theo đơn đặt hàng, theo hợp đồng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

3. Tổ chức dịch vụ tư vấn kinh tế, tài chính

- Tổ chức chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học theo yêu cầu hoặc theo đặt hàng.

- Tổ chức thông tin khoa học, xã hội hoá các kết quả nghiên cứu đề tài, đề án, chương trình, xuất bản các ấn phẩm chuyên môn nghiệp vụ kinh tế, tài chính.

- Thực hiện dịch vụ tư vấn kinh tế, tài chính cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

4. Đào tạo

- Tổ chức và quản lý hoạt động đào tạo sau đại học theo ngành và chuyên ngành Học viện Tài chính được phép đào tạo.

- Tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ tài chính ở Trung ương và địa phương trên cơ sở xã hội hoá các công trình nghiên cứu vủa Viện.

- Tham gia định hướng cơ cấu ngành, chuyên ngành đào tạo của Học viện Tài chính.

- Tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo đặt hàng.

- Tham gia biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo và bồi dưỡng theo đề nghị của các cơ sở đào tạo, theo đơn đặt hàng của các tổ chức và cá nhân.

5. Hợp tác quốc tế

- Hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật để nghiên cứu khoa học, ứng dụng các thành tựu khoa học về kinh tế - tài chính.

- Hợp tác với các tổ chức, các nước trong khu vực và trên thế giới để tổ chức các lớp đào tạo, hội nghị, hội thảo khoa học, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế tài chính theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của Viện, cử các bộ đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài và mời chuyên gia, giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Viện theo quy định của pháp luật.

6. Các nhiệm vụ khác

- Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng của Viện và quản lý tài chính, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Học viện Tài chính.

- Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động của Viện nghiên cứu theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện Tài chính giao.

III. Một số kết quả về tình hình hoạt động của Viện từ 2010 đến nay như sau:

- Về nhân lực: Toàn viện có 37 cán bộ, trong đó làm công tác nghiên cứu là 20 người. Hiện tại Viện có 03 tiến sỹ, 03 nghiên cứu sinh, 06 thạc sỹ, 05 là học viên cao học và các cán bộ trình độ đại học. Ngoài ra, đội ngũ cộng tác viên của Viện bao gồm khoảng trên 100 các cán bộ khoa học, các cán bộ nghiên cứu, các quan chức của chính phủ, các GS, PGS, Tiến sỹ thuộc các: Viện, Trường đại học, Học viện, các cơ quan thuộc các Bộ ngành khác của Chính phủ.

- Về kết quả hoạt động khoa học: Viện chủ trì và hoàn thành trung bình từ 2- 3 đề tài cấp cấp Bộ/năm; 20 đề tài cấp viện và tham gia nhiều đề tài cấp bộ, cấp nhà nước về các lĩnh vực từ vi mô đến vĩ mô. Chuẩn bị và tổ chức khoảng 5 cuộc hội thảo cấp Bộ, cấp Học viện và khoảng 10 cuộc toạ đàm, sinh hoạt khoa học cấp Viện.

- Hoạt động đào tạo: Hàng năm Viện tổ chức trung bình khoảng 10 khoá đào tạo ngắn hạn về các lĩnh vực: Quản trị tài chính doanh nghiệp; Quản trị tài chính dành cho lãnh đạo; Kiểm toán nội bộ; Phân tích tài chính... Ngoài ra, cán bộ trong Viện còn tham gia hướng dẫn khoảng 10 - 15 nghiên cứu sinh, học viên cao học, trong đó có nhiều đề tài về mô hình, thống kê, phân tích tài chính doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…

img Nguyễn Bá Minh

Chức vụ: Viện trưởng

Học hàm, học vị: Phó giáo sư,Tiến sĩ

ĐCCQ: 024 39331067

Email: nguyenbaminh@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Tuyết Anh

Chức vụ: Phó viện trưởng, Nghiên cứu viên chính

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 024 39334146

Email: anhnt@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Đức Độ

Chức vụ: Phó viện trưởng

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ: 024 39341050

Email: nguyenducdo53@yahoo.com

img Trương Kim Thoa

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39333120

Email: truongkimthoa@hvtc.edu.vn

img Tạ Văn Thắng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu Tài chính

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 024 39333120

Email: thangt596@gmail.com

img Lương Thị Hồng Hạnh

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 024 39333120

Email: luonghonghanh@hvtc.edu.vn

img Quách Xuân Tùng

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39333120

Email: quachxuantung@hvtc.edu.vn

img Phạm Minh Thụy

Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng NC Giá cả và Thị trường

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334142

Email:

img Vũ Đình Ánh

Chức vụ: Nghiên cứu viên chính

Học hàm, học vị: TS

ĐCCQ: 024 39334142

Email:

img Trần Văn Sinh Quân

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334142

Email: transinhquan@hvtc.edu.vn

img Trần Thị Huế

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334142

Email: tranthihue@hvtc.edu.vn

img Hoàng Thị Vân

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ: 024 39334142

Email: hoangthivan@hvtc.edu.vn

img Đào Thị Liên

Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng Hành chính, Tài vụ

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334139

Email: daothilien@hvtc.edu.vn

img Phan Thị Thu Hoài

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334139

Email: phanthihoai@hvtc.edu.vn

img Ngô Thị Hường

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334139

Email: ngothihuong@hvtc.edu.vn

img Ngô Thành Long

Chức vụ: Trưởng phòng, Phòng Khoa học và Đào tạo

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 024 39334816

Email: ngothanhlong@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Văn Trường

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Ths

ĐCCQ: 024 39334816

Email: nguyenvantruong@hvtc.edu.vn

img Trần Đức Phó

Chức vụ: Phó TBT Bản tin Thị trường

Học hàm, học vị: Kỹ sư

ĐCCQ: 024 39334140

Email: tranducpho@hvtc.edu.vn

img Vũ Thị Bích Thảo

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334176

Email: vubichthao@hvtc.edu.vn

img Vũ Thị Minh Phương

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334176

Email: phuongvtm@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Thị Thùy Linh

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334176

Email: thuylinh@hvtc.edu.vn

img Trần Huyền Thông

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334176

Email: tranhuyenthong@hvtc.edu.vn

img Vũ Thị Đào

Chức vụ: Ngiên cứu viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ: 024 39334816

Email: vuthidao@hvtc.edu.vn

img Lê Vũ Thanh Tâm

Chức vụ: Nghiên cứu viên

Học hàm, học vị:

ĐCCQ: 024 39333120

Email: tamlvt@hvtc.edu.vn

img Cao tiến Hạnh

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ: 024 39334139

Email: caotienhanh@hvtc.edu.vn

img Lại Đặng Quốc Minh

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: 024 39334176

ĐCCQ: 024 39334176

Email: minhldq@hvtc.edu.vn

img Nguyễn Tiến Dương

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Cử nhân

ĐCCQ: 024 39334176

Email: nguyentienduong@hvtc.edu.vn

img La Văn Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

ĐCCQ: 024 39334176

Email: lavanthuy@hvtc.edu.vn

Trở về đầu trang