MENU

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

Thứ hai, 27/11/2023 - 14:51
Số: 2104/TB-HVTC ngày 27 tháng 11 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Ngày 27/11/2023, Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Học viện Tài chính năm 2023 thành lập theo Quyết định số 1844/HVTC-TCCB ngày 24/11/2023 đã xem xét, trao đổi, thảo luận công khai và bỏ phiếu xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư tại Học viện Tài chính đối với 06 hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023. Kết quả 06 hồ sơ đề nghị bổ nhiệm đạt đủ số phiếu tín nhiệm cần thiết được Hội đồng nhất trí đưa vào danh sách bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2023 (danh sách kèm theo).

Thừa lệnh Giám đốc Học viện, Ban Tổ chức cán bộ thông báo kết quả họp xét đến các đơn vị thuộc Học viện, toàn thể viên chức và người lao động được biết.

DANH SÁCH BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2023

(Kèm theo Thông báo số: 2104  TB-HVTC ngày  27/11/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính)

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký bổ nhiệm

Ngành/chuyên ngành KH xét bổ nhiệm

Tổng số phiếu đồng ý/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1.

Nguyễn Trọng Cơ

Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Kế toán

7/7/7

2.

Nguyễn Thu Hiền

Phó Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Kế toán

7/7/7

3.

Võ Thị Vân Khánh

Phó Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Quản trị kinh doanh

7/7/7

4.

Nguyễn Minh Thành

Phó Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Kế toán

7/7/7

5.

Nguyễn Thị Hồng Vân

Phó Giáo sư

Ngành Kinh tế/chuyên ngành Kế toán

7/7/7

6.

Đào Trọng Quyết

Phó Giáo sư

Ngành Toán học/chuyên ngành Toán ứng dụng

7/7/7

                                                                                                                                   (Tổng số: 06 ứng viên)               

Ban TCCB

Số lượt đọc: 6947


Trở về đầu trang