MENU

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2023-2024

Thứ ba, 28/05/2024 - 15:1
Số: 24/TB-CTCT&SV ngày 28 tháng 5 năm 2024

Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-HVTC ngày 27/11/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy;

Ban Công tác chính trị và sinh viên thông báo:

1. Sinh viên hệ đại học chính quy khóa CQ59, CQ60, CQ61 tự đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II, năm học 2023-2024 qua tài khoản cá nhân trên Cổng đăng ký học tín chỉ (https://dangkytinchi.hvtc.edu.vn) (xem hướng dẫn tại đây)

2. Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL học kỳ II năm học 2023-2024

Khóa

Thời gian sinh viên tự đánh giá KQRL

Ghi chú

CQ59

Từ ngày 04/6  đến ngày 05/6/2024

 

CQ60

Từ ngày 06/6 đến ngày 07/6/2024

 

CQ61

Từ ngày 13/6 đến ngày 14/6/2024

 

3. Tập thể lớp sinh viên, Hội đồng đánh giá KQRL cấp khoa đánh giá KQRL của sinh viên học kỳ II năm học 2023 - 2024 hoàn thành trước ngày 25/6/2024.

Tài liệu Hội đồng cấp khoa gửi về Ban CTCT&SV (P.100 nhà hiệu bộ, đ/c Chiến).

Đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Cố vấn học tập các lớp sinh viên, Ban cán sự các lớp sinh viên triển khai nội dung Thông báo này đến toàn thể sinh viên, phối hợp với Ban CTCT&SV để triển khai công tác đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2023-2024 theo quy định./.

Ban CTCT&SV

Số lượt đọc: 25102


Trở về đầu trang