MENU

QĐ Về việc chuẩn y các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính năm 2023

Thứ tư, 10/05/2023 - 19:32
Số:523/QĐ - HVTC ngày 09 tháng 05 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ - TTg ngày 17/08/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ - BTC ngày 01/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về viêc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ - TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT - BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở và Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2019/TT - BGDĐT ngày 28/3/2019;

Căn cứ Quyết định số522 /QĐ-HVTC  ngày 09/5/2023 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc thành lập Hội đồng GSCS HVTC năm 2023;

Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký tại cuộc họp Hội đồng giáo sư cơ sở Học viện Tài chính ngày  09/5/2023.         

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:  Chuẩn y các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Tài chính năm 2023. (Có danh sách kèm theo)

Điều 2: Các thành viên được chuẩn y có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Thông tư số 04/2019/TT- BGDĐT ngày 28/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 sửa đổi bổ sung Thông tư 04/2019/TT- BGDĐT ngày 28/03/2019.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông (bà) Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, các Trưởng đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

DANH SÁCH CHUẨN Y CÁC CHỨC DANH

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH VÀ THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ HỌC VIỆN TÀI CHÍNH NĂM 2023

(Kèm theo Quyết định số  532/QĐ - HVTC ngày  09  tháng 5 năm 2023

 của Giám đốc Học viện Tài chính)

TT

Họ và tên

Ngành

Chức danh Hội đồng GSCS HVTC năm 2023

Ghi chú

1.

GS.TS. Ngô Thế Chi

Kinh tế

Chủ tịch

 

2.

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

Kinh tế

Phó Chủ tịch

 

3.

PGS.TS. Ngô Thanh Hoàng

Kinh tế

Thư ký

 

                                                                                  (Danh sách gồm 3 thành viên)

Hội đồng chức danh GSCS Học viện Tài chính

Số lượt đọc: 6828


Trở về đầu trang