MENU

TB: v/v Tổ chức đăng ký học chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong Học kỳ hè năm học 2023 - 2024

Thứ tư, 24/04/2024 - 8:17
Số: 556/TB-HVTC ngày 23 tháng 04 năm 2024

 Căn cứ Thông báo số 1036/TB-ĐHKT ngày 02/04/2024 của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng học kỳ hè năm học 2023 - 2024.

Căn cứ vào bản thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng,

Học viện Tài chính thông báo về việc Tổ chức đăng ký học chương trình trao đổi sinh viên tại Trường ĐH Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong học kỳ hè năm học 2023-2024 như sau:

1. Đối tượng đăng ký học: Sinh viên hệ Đại học chính quy - Chương trình Chuẩn: CQ59, CQ60 và CQ61.

2. Tổ chức đăng ký học chương trình trao đổi sinh viên:

2.1. Học phần/môn học và thời gian đăng ký học trao đổi sinh viên:

- Học phần/môn học: Marketing căn bản

- Lịch học: Từ ngày 01/07/2024 đến 20/07/2024

- Lịch thi (dự kiến): Trong các ngày 24 - 25/07/2024

2.2. Quy trình đăng ký học trao đổi sinh viên:

Bước 1: Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình trao đổi đăng ký học điền thông tin theo mẫu biểu: https://forms.office.com/r/A4KYKEikD8 đồng thời gửi đơn đề nghị tham gia chương trình trao đổi sinh viên theo mẫu quy định (Mẫu 1) [XEM TẠI ĐÂY] kèm theo bản sao có chứng thực căn cước công dân của sinh viên về Văn phòng Khoa quản lý sinh viên liên quan từ ngày 25/04/2024 đến ngày 30/04/2024.

- Văn phòng Khoa quản lý sinh viên liên quan căn cứ đơn đề nghị của sinh viên để tổng hợp và lập danh sách sinh viên đăng ký học chương trình trao đổi (Mẫu 2) [XEM TẠI ĐÂY] gửi về Ban QLĐT và Ban CTCT&SV chậm nhất ngày 03/05/2024.

Bước 2: Học viện Tài chính gửi Quyết định kèm danh sách cử sinh viên đi học chương trình trao đổi về trường ĐHKT trước ngày 06/05/2024.

Bước 3: Trường ĐHKT phản hồi về danh sách sinh viên được chấp nhận học trao đổi, ra quyết định tiếp nhận sinh viên, thực hiện các thủ tục đăng ký học và gửi hướng dẫn nhập học cho sinh viên trao đổi.

Bước 4: Sinh viên có mặt và làm thủ tục nhập học tại trường ĐHKT chậm nhất 1 tuần trước khi bắt đầu học, tham gia học tập và các hoạt động trong Chương trình trao đổi theo thông báo cụ thể của trường ĐHKT.

Bước 5: Kết thúc đợt học, sinh viên nhận giấy chứng nhận tham gia Chương trình. Bảng điểm học tập đối với các học phần đã học trao đổi của sinh viên được gửi trực tiếp đến Học viện Tài chính. Học viện Tài chính thực hiện xét miễn học và công nhận tín chỉ học phần/môn học đã học tại trường ĐHKT theo quy định.

3. Địa điểm học

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

4. Học phí và chi phí liên quan khác:

- Sau khi có Quyết định tiếp nhận sinh viên, trường ĐHKT gửi số tín chỉ học phần/môn học đề nghị thu học phí về Học viện Tài chính để thực hiện việc thu học phí. Sinh viên nộp học phí cho Học viện dựa trên số tín chỉ đã đăng ký và mức thu học phí quy định.

- Trường ĐHKT sẽ ưu tiên bố trí chỗ ở ký túc xá (miễn phí) cho sinh viên trao đổi theo nhu cầu của sinh viên. Các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh ngoài học phí do sinh viên tự chi trả.

5. Nhiệm vụ của các đơn vị có liên quan

5.1. Ban Quản lý đào tạo

- Đầu mối lập thông báo lịch tổ chức đăng ký học trao đổi sinh viên.

- Xác định học phần/môn học tương đương giữa các chương trình hệ đại học chính quy của Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và thông báo cho sinh viên đăng ký học trao đổi.

- Nhận kết quả học tập của sinh viên đăng ký học trao đổi chương trình từ Ban CTCT&SV; thực hiện việc xem xét, công nhận và thông báo kết quả học tập tương đương theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với Ban CTCT&SV thực hiện chương trình trao đổi sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

5.2. Ban CTCT&SV

- Đầu mối tổng hợp hồ sơ của sinh viên, danh sách sinh viên đăng ký học trao đổi giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng từ Khoa QLSV; gửi Quyết định cử sinh viên đi trao đổi kèm danh sách sinh viên về Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng trong ngày 06/05/2024.

- Đầu mối trao đổi thông tin học tập, giải quyết vướng mắc của sinh viên trong quá trình học tập, tiếp nhận kết quả học tập đối với các học phần/môn học trao đổi và kết quả đánh giá rèn luyện của sinh viên liên quan.

- Gửi kết quả học tập đối với các học phần/môn học trao đổi về Ban Quản lý đào tạo để xem xét, làm thủ tục công nhận và thông báo kết quả học tập tương đương theo quy định hiện hành.

5.3. Ban KT&KĐCL

- Căn cứ vào kết quả công nhận tương đương giữa chương trình học trao đổi của Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng để chuyển điểm học phần/môn học cho sinh viên đăng ký học trao đổi.

- Phối hợp với Ban QLĐT, Ban CTCT&SV để giải quyết vướng mắc (nếu có) về chương trình trao đổi sinh viên giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

5.4. Các Khoa QLSV, Bộ môn và cố vấn học tập

- Văn phòng Khoa Quản lý sinh viên thông báo lịch cụ thể cho sinh viên thuộc Khoa quản lý và phối hợp với các đơn vị có liên quan để tổ chức triển khai việc đăng ký học trao đổi sinh viên giữa Học viện Tài chính và Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Thu nhận hồ sơ (mẫu 1 kèm căn cước công dân), lập danh sách sinh viên thuộc khoa (mẫu 2) gửi về Ban CTCT&SV, Ban QLĐT ngày 03/05/2024.

- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học trao đổi cho CVHT liên quan biết thông tin để phối hợp với các đơn vị liên quan trong quá trình đào tạo.

5.5. Sinh viên

- Sinh viên Đại học chính quy chương trình Chuẩn CQ59, CQ60, CQ61 nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của Học viện Tài chính với chương trình học của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; lịch học các học phần/môn học được xác định tương đương giữa 2 chương trình đào tạo để quyết định lựa chọn đăng ký học phù hợp lịch trình học tập của bản thân.

Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./. 

Số lượt đọc: 12732


Trở về đầu trang